O TYM CO PIĘKNE ORAZ DOBRE

 

 

O NIEKTÓRYCH CHORYCH WAŻNE ARTYKUŁY.

 

wszelkie prawa do tych artykułów są zastrzeżone

artykuły są pisane m.in w oparciu o opracowania naukowe

 

Izabela Plewik czyli Ja czyli Izabela czyli Izabela Plewik wyszukałam i opracowałam Izabela Plewik czyli Ja czyli Izabela czyli Izabela Plewik pewne informacje żeby służyły też Kościołowi. Izabela Plewik.

 

(aby artykuły były w pełni powinnam też podać teksty źródłowe żeby nie posądzono Izabelę Plewik czyli Mnie czyli Izabelę czyli Izabelę Plewik o plagiat).Zależało Izabeli Plewik czyli Mi czyli Izabeli czyli Izabeli Plewik żeby wybrać najważniejsze informacje, które posłużą też Kościołowi.

 

 

 

 

 

artykuł 1.  „Wybrane zagadnienia z dziedziny psychologi rehabilitacji lekarskiej ”

 

Izabela Plewik

 

 

Ludzkie podejście w pełnieniu roli lekarza ma ogromne znaczenie w procesie leczenia jak i rehabilitacji.

Jeżeli lekarz chce dowiedzieć się co przeżywa osoba chora, niepełnosprawna by pomóc i by mieć możliwość wywierania pozytywnego wpływu na tą osobę to powinien potrafić wysłuchać tego pacjenta i kierować się autentyczną troską o niego uwzględniając by czuł się dobrze i swobodnie.

Troska kojarzy się z dobrocią, opieką, czułością, dbaniem o innych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Jedynie gdy lekarz będzie kierował się dobrem pacjenta to będzie w stanie zdobyć jego zaufanie

i mu pomóc.

Troska o chorego to wynikające z dobrej woli dbanie o jego zdrowie i komfort funkcjonowania, to kojenie cierpienia, okazywanie dobroci i pomaganie czego filarem powinno być autentyczne jego dobro.

Według Emanuela Levinas troska jest odpowiedzią na ludzką wrażliwość i na drugiego człowieka co wiąże się z tym iż trzeba być otwartym na innych i czasem istnieje związane z tym ryzyko utraty swojego spokoju.

Troska pojawia się w dwóch formach -jako zatroskanie o siebie lub jako troskliwość o innych.

Troska odnosi się do przyszłości i wyraża czasem zamiar czy życzenie oddania się czemuś czego człowiek bardzo pragnie.

Pojęcie troski jest ciekawe i warto nad nim zastanowić się głębiej.

Według Rollo May troska jest „zdolnością ludzi do współczucia, do komunikacji na głębszych poziomach oraz do kochania, akcentuje silny związek emocjonalny wobec kogoś.”

Troska to także siła życiowa, która pozwala człowiekowi rozwijać się.

Elementy psychologii rehabilitacji nie powinny być obce żadnemu lekarzowi, gdyż porozumiewanie się z chorym i i oddziaływanie na niego na ogromne znaczenie w całym procesie leczenia jak i rehabilitacji.

Dobre porozumiewanie się lekarza i pacjenta poprawia komfort psychiki chorego , jego relacje i także efekty leczenia.

Dobry lekarz nie tylko widzi wybrane schorzenie ale widzi pacjenta jako całość uwzględniając jego dolegliwości fizyczne i psychiczne, problemy społeczne i zawodowe chcąc pomóc odmienić jego życie na lepsze.

Jako składowe na powstawanie i przebieg chorób mają wpływ między innymi czynniki biologiczne, psychiczne i społeczne -bez wątpienia psychologia rehabilitacji znajduje zastosowanie we wszystkich dziedzinach medycyny.

Wpływ zespołu rehabilitacyjnego czy lekarzy na chorego może być zarówno korzystny jak i niekorzystny zatem ważne aby warunki rehabilitacji były odpowiednio dopasowane niosąc korzyści w procesie leczenia.

Czasem pomoc niepełnosprawnym wymaga także siły fizycznej ale potrzebna jest też emocjonalna ogłada, opanowanie, cierpliwość, zdolność do spokojnego wysłuchania.

Chory może poddawać się radom lekarzy i zespołu rehabilitacyjnego lub nie przyjmować wskazówek zatem nastawienie również jest ważne jak i przekonanie że rzeczywiście podjęte środki maja na celu nieść pomóc.

W wielu ośrodkach brakuje psychologów którzy czasem jako jedyni chcą pomagać w rozwiązywaniu problemów psychologicznych często poranionych pacjentów i którzy starają się ich zrozumieć i wspierać.

Gdy pacjenci są przekonani i wierzą że proces terapeutyczny przyniesie w ich życiu korzyści wtedy dopiero pomoc psychologiczna ma sens.

Dobrze prowadzony dialog, chęć pomocy, wyrozumiałość i zrozumienie a także świadomość cierpienia chorego oraz wiedza z dziedziny psychologii rehabilitacji pomogą w uzyskaniu lepszych rezultatów terapii.

Uczenie dobrego dialogu z pacjentem także edukacja w tym zakresie członków jego rodziny i zapoznanie ich z podstawowymi problemami psychologicznymi osób niepełnosprawnych także z pewnością ułatwi pomaganie niedomagającym , poprawi ich życie, wpłynie pozytywnie na ich relacje.

Rola rehabilitacji to nie tylko kojenie cierpienia osób zmagających się z jakąś niepełnosprawnością ale celem jest tutaj poprawa sprawności i jakości ich życia.

Niepełnosprawnych często spotyka dotknięcie jakimiś problemami psychicznymi czy społecznymi , które stanowią znaczną przeszkodę w ich dobrym funkcjonowaniu, w przystosowaniu do życia z inwalidztwem.

Procesy psychiczne także w sposób znaczny wpływają na czynności organizmu.

Psychologia rehabilitacji nie tylko ma związek z leczeniem zaburzeń psychicznych które pojawiają się wraz z kalectwem czy chorobą, to nie założenie że u niepełnosprawnych zawsze będą występować problemy psychiczne czy jakieś zaburzenia przystosowawcze, stany nerwicowe , bierność społeczna.

(kiedyś traktowano niepełnosprawnych jako pacjentów psychiatrycznych ).

Psychologia rehabilitacji to m.in. założenie chęci pomocy niepełnosprawnym przy przezwyciężaniu trudności i barier w dążeniu do osobistego ich rozwoju a odbywa się to także poprzez kształtowanie odpowiednich postaw.

Rehabilitacja obejmuje w dużej części pracę z osobami dotkniętymi kalectwem , których problemem jest często marginalizacja spowodowana barierami których te osoby nie potrafią pokonać dlatego że ich życie jest w jakiś sposób ograniczone, udział w życiu społecznym jest zaburzony i nie są w stanie osiągać jakichś powszechnych dóbr chociaż czasem bardzo by chciały funkcjonować jak całkowicie zdrowi.

Celem rehabilitacji jest także zbliżenie jak najbardziej komfortu życia chorych i niepełnosprawnych do osób zdrowych, to także promocja zdrowego trybu życia i odpowiedniej diety.

Jeżeli osoba niepełnosprawna jednakże zaakceptuje swój zmarginalizowany stan może to doprowadzić do alienacji społecznej , wycofania, bierności, pozbawienia motywacji, bezradności, samotności a życie tej osoby zmienia się czasem w wegetację tak iż osoba ta nie potafi brać udziału w życiu społecznym.

Pacjenci, którzy nie starają się przezwyciężyć ich marginalizacji powinni zmienić swój sposób myślenia i otworzyć się na udzielaną im pomoc-są przecież ludźmi w pełni wartościowymi i niegorszymi od innych.

Dużym ciosem jest fakt iż izolacja od otoczenia często zachodzi wtedy kiedy pomoc i wsparcie społeczne są bardzo potrzebne..

Czasami izolacja zachodzi dlatego iż niedomaga fizyczna sprawia że brak jest energii do kontaktu z innymi ale czasem decyzja o odizolowaniu się jest podjęta świadomie w strachu przed napiętnowaniem.

Gdy choroba ma znaczny wpływ na przebieg życia człowieka a zdolność poradzenia sobie ze zdrowotnym problemem jest nieadekwatna i ponad jego siły to wtedy staje on w sytuacji stresu i napięcia.

Często niepełnosprawni bardzo starają się ale doświadczają wielokrotnych porażek co odbiera im nadzieję i źle wpływa na ich psychikę.

Nadzieja na lepsze nigdy nie powinna opuszczać serca człowieka także niedomagającego a dodawanie otuchy to także wyzwanie dla życzliwych osób, które chcą pomóc, dla lekarzy, dla zespołu rehabilitacyjnego ale także dla rodziny chorego.

Proces zachorowania zależy od wielu czynników np. genetycznych, od stylu życia, higieny i aktywności fizycznej, od środowiska życia i pracy, od sposobu odżywiania i odpowiedniej diety, od narażenia na stres i sposobu radzenia sobie z nim.

Im więcej czynników sprzyjających zachorowaniu obciąża człowieka tym prawdopodobieństwo iż zachoruje jest większe.

Im schorzenie jest cięższe tym trudniej pacjentowi się emocjonalnie przystosować.

Sposób radzenia sobie w obliczu choroby jest uwarunkowany indywidualnie.

Organizm w obliczu choroby, stanu kryzysu i rozpaczy wypracowuje mechanizmy zaradcze.

W obliczu niepełnosprawności człowiek przystosowuje się tak iż stara się opanować emocje i podtrzymać zdolność do życia oraz w pewien możliwy do wykonania sposób nadal pełnić życiowe role.

Zarówno samo zachorowanie człowieka jak i jego stan psychiczny czy świadomość, są wielorako uwarunkowane przez wiek, płeć oraz inne cechy organizmu i cechy psychiczne takie jak inteligencja, temperament, motywacja osiągnięć.

Kształtowanie odpowiednich postaw niepełnosprawnych pacjentów pomaga lepiej przystosować się do życia.

Gdy chory zaczyna poszukiwać sensu zdarzeń ważne aby odkrywał pozytywne ich aspekty , znaczenia i by starał się być o takiej aktywności życiowej w której jest w stanie odnaleźć sens życia.

Bywa tak iż w obliczu choroby następuje duża zmiana wewnętrzna człowieka gdyż wtedy ludzie wewnętrznie rozwijają się , zastanawiają się nad życiem, nad łączącymi ich z bliźnimi więziami, zmienia się ich wrażliwość a czasem nawet sumienie.

Często w obliczu choroby dotychczasowe relacje i więzi chorych zmieniają się , ulega zmianie także ich społeczna tożsamość.

Dobre relacje z innymi oraz silne więzi emocjonalne stanowią dla chorych ochronę i bardzo pomagają w ich życiu , stanowią silne wsparcie.

Posiadanie bliskich więzi z ważnymi dla pacjenta osobami oraz duchowość mogą stać się czynnikami leczącymi a dodana choremu otucha ze świadomością iż priorytetem jest jego dobro z pewnością przysłuży się zdrowiu.

Wiara i religijna duchowość odpowiadają na szereg pytań egzystencjalnych i pomagają także w cierpieniu doszukiwać się sensu.

Dobrze przeżywana wiara niewątpliwie dodaje do serca człowieka nadziei na lepsze i rozświetla życiowe cele.

Szanowanie uczuć religijnych chorych także powinno pomóc w procesie leczenia jak i rehabilitacji oraz w utrzymaniu dobrych relacji z innymi.

Gdy lekarz i personel medyczny szanuje uczucia religijne pacjenta wtedy czuje się on bardziej akceptowany, rozumiany i wie iż nadal jest w pełni wartościową istotą ludzką.

Popularyzacja dobrych postaw wobec osób niepełnosprawnych oraz instytucji które niepełnosprawnym pomagają sprawia iż są oni coraz to lepiej rozumiani przez społeczeństwo.

W świadomości wielu osób kalectwo kojarzy się z czymś obcym, nieznanym, z odmiennością budzącą nieufność.

Niejednokrotnie w świadomości osób niepełnosprawnych tkwi przekonanie że są mało wartościowe i wymagają specjalnej ochrony- często bywają też w taki sposób postrzegani przez otoczenie.

Kalectwo generalizowane bywa na całego człowieka co nie powinno mieć miejsca i nie powinno traktować się osób kalekich jak gorszych.

Na szczęście dobre podejście psychologiczne lansuje kształtowanie odpowiednich postaw wobec niepełnosprawnych , także postaw społecznych , które przyczyniają się do ich akceptacji i do zmiany świadomości społecznej- dostrzega się w nich wreszcie pełnowartościowe człowieczeństwo i zauważa się że są przede wszystkim ludźmi -wrażliwymi , których dotyka niejednokrotnie cierpienie , którzy potrzebują dobrego traktowania i którzy nie powinni być stygmatyzowani.

Odpowiednia pomoc finansowa niepełnosprawnym także sprawia iż są postrzegani jako bardziej wartościowi społecznie, stają się mniej zależni od innych osób i zanika bariera oddzielająca ich od reszty społeczeństwa tak iż mozliwa staje się integracja z otoczeniem.

Chorzy niepełnosprawni swe życiowe cele często najlepiej realizują w miejscu zamieszkania, wśród rodziny, gdyż tam najlepiej się czują, nie powinni być pozostawiani przez najbliższych i skazywani na samotność.

Rola opiekunów i rodziny w życiu osób obarczonych jakimś kalectwem jest ogromna gdyż to oni bezpośrednio pomagają i spędzają z chorym sporo czasu, znając często problemy niepełnosprawnych i trudności z jakimi się zmagają od podszewki.

Nie tylko niepełnosprawni ale także inni chorzy pokładają często największe zaufanie w opiekunach i w życzliwych pomocnych członkach rodziny-jest to zagadnienie ciekawe.

Szczególna opieka nad chorym niedomagającym fizycznie ma często znaczny wpływ na jego rodzinę, gdyż wiąże się z poważnymi obowiązkami i poświęceniem co czasem bywa przyczyną problemów wychowawczych czy rodzinnych.

Aby proces leczenia przebiegał prawidłowo potrzebna jest edukacja zarówno pacjenta jak i jego rodziny aby choroba czy niepełnosprawność była dobrze rozumiana.

Gdy obciążenie psychiczne przewyższa możliwości pacjenta lub rodziny wtedy czasem uciekają się oni do psychoterapii.

Życie niepełnosprawnych powinno być dla nich jak najbardziej komfortowe i aktywacja społeczna jest ważna także w tym celu.

Niepełnosprawni powinni mieć dostęp do instytucji publicznych , obiektów kulturalnych , kościołów i innych miejsc dostępnych osobom zdrowym i aktywnym społecznie.

Odpowiednie przystosowanie do pokonywania barier architektonicznych i pomoc w pokonywaniu takich trudności są także ważne.

Istotne są także zagadnienia związane z zatrudnianiem osób dotkniętych niepełnosprawnością gdyż mają one prawo pracować i zarobkować.

Udział w systemie pracy oraz aktywne życie społeczne powinno prowadzić do większej niezależności chorych niepełnosprawnych.

Aspiracje zawodowe i życiowe dotyczą również niepełnosprawnych, gdyż także oni mają potrzebę dalszego rozwoju co również stanowi ochronę przed izolacją i samotnością.

W procesie leczenia duże znaczenie ma także osobowość chorego.

Choroba może być postrzegana jako przeszkoda, kara, zasłużona lub krzywdząca, słabość, ulga , strategia lub wartość.

Choroba i cierpienie są z pewnością dla osób niepełnosprawnych przeszkodą i barierą ale postrzeganie ich jako wartości pozwala że w pewien pozytywny sposób zmieniają chorego , jego postępowanie, jego życiowe cele i mogą być także twórcze.

Przyjęcie zadanego cierpienia czy choroby i podjęcie możliwych leczniczych kroków także jest postawą dobrą.

W obliczu choroby człowiek ma do czynienia ze stresem co w pewien sposób tłumaczy także występowanie u niepełnosprawnych zaburzeń psychicznych.

Według Reykowskiego stres to sytuacja , która zakłóca tok czynności, zagraża człowiekowi, utrudnia lub uniemożliwia zaspokojenie jego potrzeb i realizację zadań.

Znaczne obciążenie psychiczne chorobą lub urazem jest związane ze stresem przewlekłym.

Stres w zależności od czynników zewnętrznych jak i osobowościowych może spowodować zamieszanie w psychice człowieka i utrudnić adaptację do życia.

Człowiek w obliczu stresu usiłuje sobie z nim radzić , rozwiązać problem oraz uregulować emocje, obniżyć przykre napięcie i łagodzić negatywne stany emocjonalne.

Gdy człowiek opanuje stres wtedy proces radzenia sobie ze stresem może być konstruktywny ale w przeciwnym wypadku radzenie sobie ze stresem może być także i destruktywne, ucieczkowe, gdy człowiek popada w różnego rodzaju nałogi, uzależnienia lub staje się agresywny co przywodzi kolejne problemy.

Stres może być także źródłem lęku.

Często do opanowania silnego stresu pomocna bywa psychoterapia.

Niepełnosprawnym i chorym niejednokrotnie towarzyszy lęk, co wiąże się także z tym iż czasem wyolbrzymiają problemy, zamykają się w sobie , mają poczucie winy.

Lęk towarzyszy każdemu człowiekowi jednakże bywa najsilniejszy w nagłych sytuacjach zagrożenia.

Poczucie napięcia, zmarnowanych możliwości i niezaspokojonych potrzeb jest u chorych źródłem lęku neurotycznego.

Lęk bywa destrukcyjny jednakże może mieć znaczenie też pozytywne , gdy skłania do aktywizacji i twórczego radzenia sobie.

Lęk nie tylko towarzyszy różnym chorobom ale także wynika ze społecznej trudnej sytuacji chorych, może przyczyniać się także do izolacji, do postawy biernej, autystycznej.

Chorzy mogą bardzo przejmować się chorobami, które ich dotykają .

Lęk bywa także objawem depresji , na którą niejednokrotnie zapadają ludzie w przypadku poważnych chorób somatycznych.

Z niepełnosprawnością bądź z inną poważną chorobą somatyczną wiąże się także i ból zarówno somatyczny ( wrażenia zmysłowe), jak i psychiczny (emocjonalny, poznawczy).

Wiedza psychologiczna jest bardzo przydatna w postępowaniu z chorymi, którym towarzyszy lęk, depresja, ból.

Środkami pomocy psychologicznej są przede wszystkim słowo, milczenie, wsparcie, uczenie.

Duży wpływ na stan psychiczny chorego ma także dobra atmosfera w zespole leczącym ( dozwolony jest tu także odpowiednio dozowany humor , który zredukuje stres i agresję chorych).

Sposób przekazywania informacji przez lekarza pacjentom o ich stanie zdrowia także oddziaływuje na ich zdrowie i samopoczucie.

Przekazywana informacja powinna być psychologicznie poprawna aby obudzić czy podtrzymać nadzieję chorego i pobudzić motywację.

Gdy rokowanie jest dla chorego pozytywne wtedy łatwiej przekazać mu informację o jego stanie zdrowia jeżeli jednak rokowanie jest niepomyślne wtedy lekarz powinien dobrze przemyśleć co powie choremu.

Według profesora Bilikiewicza ''prawda'', która zabija, która szkodzi zdrowiu , która powoduje lub

potęguje cierpienie chorego, która przeciwstawia się celowi leczenia , prawda taka jest zła i niemoralna, „byłoby nieetyczne gdyby lekarz zabijał otuchę w chorych wypowiadając przygnębiającą prawdę.''

Wiedza pacjenta i jego umiejętność radzenia sobie z chorobą, może być dla lekarza pomocnym kryterium jak przekazywać mu informacje.

Chorzy w pewien sposób indywidualnie mogą przeżywać ciężkie choroby, jednakże istnieje teoria w której wyróżnia się pięć faz choroby u ciężko chorych i umierających.

Są to: zaprzeczanie choroby, bunt i gniew, pertraktowanie (negocjowanie korzystnej diagnozy i pomyślnego rokowania), depresja ( osłabienie czynności autoterapeutycznych), pogodzenie się z chorobą.

Istnieje koncepcja że na podstawie tych pięciu faz powinno się chorym dozować informacje.

Chociaż psychoterapia kojarzy się z leczeniem poważnych schorzeń psychicznych to według Bilikiewicza ''gdzie lekarz wchodzi w kontakt z chorym , to wszędzie tam powinna być stosowana psychoterapia'' by złagodzić nieadekwatne reakcje psychiczne i emocjonalne takie jak np. lęk, depresja, gniew, przygnębienie by pozytywnie wpłynąć na psychikę chorego, wzbudzić w nim optymizm i wiarę w siebie, możliwie pozytywnie nastawić do choroby, siebie samego, pracy, celów życiowych, dodać otuchy, zmienić życiową filozofię i styl życia.

Zadaniem lekarza w dialogu z chorym jest także wysłuchanie pacjenta, czasem jego zwierzeń, odstresowanie by chory czuł miłą atmosferę, by się nie bał, by nie odczuwał lęku i przykrości.

Uświadomienie pacjentowi, że ma wpływ na przebieg choroby i dobre ukierunkowanie go także ma znaczenie w procesie leczenia jak i w profilaktyce.

Zdarza się że w rehabilitacji chorzy nie radzą sobie z lękiem i cierpieniem zatem terapeuci, którzy będą im nieść pomoc i którzy mają wiedzę z dziedziny psychologii rehabilitacji są im potrzebni.

Terapeuci często okazują zrozumienie , sympatię, zaufanie tak iż pacjent może swobodnie wypowiadać swoje myśli i emocje.

Psychoterapia ma na celu poprawę zdrowia i funkcjonowania społecznego oraz społecznej adaptacji.

Istnieje tzw. psychoterapia racjonalna, która ma na celu przekonać chorego iż objawy zależą od postawy, sposobu myślenia, punktu widzenia oraz nawet poglądów chorego czy ogólniej przekonuje o nerwicogennym sposobie reagowania na pewne sytuacje.

Racjonalnie ukierunkowując chorego pomaga się wpłynąć na jego zachowanie i zmienić jego świadomość.

Ciekawym aspektem jest fakt.że sięga się często do różnych metod terapeutycznych np. poprzez terapię muzyka, rysunek, gimnastykę, terapię zajęciową co jest ukierunkowane na korekcję zachowań i na zmniejszenie agresji.

Od obrazu siebie także uwarunkowane jest zachowanie człowieka, czasem ten obraz może być niezborny z wyposażeniem psychofizycznym człowieka np. człowiek silny i inteligentny może czuć się jako mało wartościowy, nie wierzyć w siebie, bać się ludzi.

Również stres chorobowy wpływa na niską samoocenę.

Niesprawność ruchowa zaburza piękno i harmonię ciała i uderza w poczucie własnej wartości oraz ogranicza funkcjonowanie fizyczne.

Według Reykowskiego na obraz własnej osoby składają się :

wygląd i fizyczne właściwości, umiejętności i zdolności, postawy i potrzeby, pozycja wśród innych ludzi także finansowa.

Znaczenie wyglądu fizycznego jest duże bo osoby ładne i zgrabne są lepiej oceniane i w bardziej pozytywny sposób, są tez lepiej traktowane przez otoczenie, przypisuje się im lepsze cechy.

Deformacja ciała sprawia iż zagrożone stają się ważne dla człowieka potrzeby psychiczne takie jak potrzeba bezpieczeństwa, miłości, niezależności, przynależności, uznania, osiągnięć, samorealizacji i inne.

Wraz z chorobą zmienia się niejednokrotnie poczucie własnej wartości pacjentów..

Poczucie mniejszej wartości utrudnia funkcjonować społecznie, pełnić role rodzinne, towarzyskie, zawodowe.

Silne poczucie własnej wartości dodaje sił witalnych.

Obniżone poczucie własnej wartości odbiera siły witalne, sprawia iż człowiek staje się bierny, że jest nastawiony pesymistycznie, izoluje się od ludzi i wycofuje z różnych form aktywności.

Sposób oceniania własnej wartości jest w pewien sposób wyznacznikiem tego kim jest człowiek i co osiąga.

W przystosowaniu do życia poczucie własnej wartości ma duże znaczenie.

Rolą psychologa jest umacnianie własnej wartości w chorych by siły witalne pozwoliły im na w miarę możliwości szczęśliwe życie.

Oddziaływanie na pacjenta to także zmiana jego życiowej filozofii, sposobu patrzenia na świat i siebie.

Istnieje pogląd iż wystarczy zmienić życiową filozofię by pozbyć się wielu problemów.

Według jednej z teorii przyczyna problemów psychicznych człowieka leży w nieracjonalnych ideach i poglądach dotyczących siebie, świata i ludzi.

Z filozofii stoickiej wywodzi się koncepcja mówiąca że pomyślność i spokój ducha człowieka zależą od umiejętności kierowania przez niego swoimi myślami i wyobrażeniami i że kierowanie się nieracjonalnymi, nielogicznymi, niezgodnymi z naturą ideami jest przyczyną ludzkich nieszczęść i kłopotów.

Rozważanie iż przed chorobą życie było także w jakiś sposób ograniczone, powątpiewanie nad dotychczasowym stylem życia , rywalizacją, doszukiwanie się korzyści w sytuacji chorego np. dostrzeżenie iż nabiera on dystansu do ludzi, pracy, stylu życia, sprawia iż chory jest bardziej świadomy swojej sytuacji i zaczyna cieszyć się drobnymi sprawami.

Teoria ta sprawdza się podobno u osób inteligentnych.

Każdy psycholog winien wybrać takie metody terapeutyczne, które są zgodne z jego przekonaniami, z umiejętnościami oraz takie, które pasują do sytuacji terapeutycznej.

Lekarze powinni posiadać podstawową wiedzę i świadomość w zakresie podstawowych metod terapeutycznych.

Do problemów osób przewlekle chorych czy niepełnosprawnych należy też to iż potrzebują wsparcia społecznego, które znacznie poprawia samopoczucie każdego człowieka.

Pomoc chorym powinna być adekwatna do ich potrzeb i trafna jakościowo.

Zdarza się iż także wykazywanie nadopiekuńczości w relacji do chorych jest nieadekwatne bo mogą utknąć w grupach samopomocy.

Chorzy mogą przyjmować pomoc jako coś oczywistego jeżeli przyzwyczajeni są do opiekuńczej społeczności lub mogą też cechować się większą wrażliwością na udzielaną im pomoc, korzystając z niej jedynie w razie konieczności i okazując wdzięczność za każdą troskę.

Czasem także chorzy niechętnie proszą o pomoc gdyż jest to sygnałem iż znajdują się w gorszym położeniu.

Otwartość na dialog oraz dobre zrozumienie potrzeb niepełnosprawnych pomaga terapeutom lepiej z nimi komunikować się.

Podsumowując ważne jest nastawienie iż pacjent jest osobą ludzką, często wrażliwą i umawiając się z nim terapeuta przyjmuje także postawę moralną kierując się takimi wartościami jak sprawiedliwość, słuszność, prawość, lojalność, świętość życia i Miłosierdzie.

Starając się pozytywnie wpłynąć na osobę chorą, niepełnosprawną i wkładając wysiłek w jak najlepsze relacje terapeuci, lekarze, zespół rehabilitacyjny mogą nie tylko dodać pacjentowi otuchy ale także mu pomóc i poprawić znacznie jego samopoczucie, aktywność i komfort życia, sprawić iż choremu lepiej się żyje.

Sama dobra wola pacjenta , to że pacjent chce dobrze-to jest już dużym postępem w powrocie do zdrowia.

Dobra postawa obejmuje leczenie dostępnymi możliwymi środkami by podtrzymywać zdrowie ,by leczyć choroby i im zapobiegać w zakresie takim jaki umożliwia bieżący postęp medycyny.

Przyjęcie cierpienia przez chorych i uzmysłowienie jego wartości oraz sensu także pomaga zaakceptować niepełnosprawność a terapeuci winni pomagać to cierpienie łagodzić by było dla chorego najbardziej znośne.

Opanowanie emocji i spokój są ważne by jak najłagodniej przebiegało przystosowanie do życia z kalectwem.

Spokój przy rozwiązywaniu czasem naturalnych problemów chorych także działa pozytywnie i pomaga podejmować możliwe środki zaradcze w potrzebie.

 

 

IZABELA PLEWIK.

 


artykuł 2. ''PEWNE ASPEKTY REHABILITACJI LEKARSKIEJ KARDIOLOGICZNEJ''
Izabela Plewik

Do powstania chorób kardiologicznych i do śmiertelności z ich powodu predysponują pewne czynniki.
Istnieją pewne predyspozycje osobowościowe do zaistnienia zdarzeń sercowo-naczyniowych.
Częstość zachorowań zależy także m.in. od stresu i wsparcia społecznego.
Styl życia czy palenie tytoniu także mają wpływ na te zachorowania.
Ważna jest odpowiednia profilaktyka redukująca ryzyko zachorowania na choroby serca.
Do predyspozycji osobowościowych predysponujących do chorób sercowo-naczyniowych należy tzw. wzór zachowania (WZA), który charakteryzuje się ciągłą walką o osiągniecie celów , presją czasu, pośpiechem, nadmierną rywalizacją, łatwością wyrażania agresji, niecierpliwością, szybkim tempem wykonywania czynności i mówienia, napięciem mięśni, żywą gestykulacją i mimiką- te cechy charakteryzują osobowość człowieka i temperament.
Im większa jest reaktywność układu krążenia tym większa jest podatność na stres i często wyższy poziom lęku.
Dla osób wysokoreaktywnych WZA dochodzi czasem do przeciążenia układu nerwowego czego pierwszym symptomem jest lęk.
Wywierana stała presja społeczna , ostra rywalizacja, poczucie presji czasu, wrogość i agresywność, uzewnętrzniają się w sytuacjach zadaniowych.
Duże przeciążenia układu nerwowego prowadzi czasem do depresji.
W 1984 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała WZA za czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca.
W przypadku WZA potrzeba osiągnięć jest bardzo duża, dążenie do dominacji, agresywność często, utrzymywanie wysokiej aktywności sprawia że praca zawodowa dla tych pacjentów staje się strefą dominującą i podporządkowane są jej inne aktywności życiowe.
Osoby z WZA często współzawodniczą , stawiają sobie wysokie poprzeczki, nie mają czasu odpoczywać, czasem stymulują się przez palenie papierosów.
Tendencja do dominacji i do kontroli nad zdarzeniami i sytuacjami jest bardzo duża.
Z chorobami serca i m.in. np. z zawałem serca często korelują wskaźniki takie jak poziom cholesterolu , wypalane papierosy, ciśnienie tętnicze i też czasem tętno.
Ryzyko choroby wieńcowej jest dwa razy częstsze u osób z WZA i pięciokrotnie wyższe jest ryzyko zawału serca u nich.
Z chorobami serca dodatnio korelują wrogość, niecierpliwość, złość, brak zaufania.
Stres często bywa powiązany np. z uwarunkowaniami osobowościowymi, czasem także z warunkami pracy, brakiem wsparcia społecznego.
Stres umysłowy wywołuje reakcje np. zaburzenia kurczliwości serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, obkurczenie naczyń wieńcowych i koreluje dość często z rozwojem miażdżycy i nadciśnieniem tętniczym.
Bardzo groźny jest dla organizmu stres przewlekły grożący depresją.
Człowiek indywidualnie radzi sobie ze stresem i jest to uwarunkowane osobowościowo i sytuacyjnie.
Wsparcie społeczne jest jednym z czynników chroniących przed chorobami serca i ważna jest ''sieć wsparcia'' jak i umiejętność korzystania ze wsparcia.
Również lęk koreluje dodatnio z nagłym zgonem sercowym i z zawałem na tle miażdżycy.
Treningi psychologiczne by modyfikować WZA korzystnie wpływają na zmniejszenie mechanizmów behawioralnych redukując objawy chorób serca , miażdżycy a także zmniejszając poziom depresji i lęku, oraz poprawiając jakość życia rodzinnego i zawodowego.
Ciekawe jest zachowanie chorych podczas zawału serca , który objawia się często nieustepującymi bólami w klatce piersiowej, dusznością i innymi dolegliwościami a także lękiem, który dominuje wtedy wśród emocji.
Chorzy pragną ujść z życiem z tego stanu zagrożenia życia by dokończyć powinności np. rodzinne i myślą o rodzinie będąc czasem przekonanymi że rodzina sobie bez nich nie poradzi.
Przyjazd pogotowia niejednokrotnie wywiera ulgę poprzez podanie leków i rozmowę dającą nadzieję na przeżycie.
Zawał serca lub zaostrzenie choroby niedokrwiennej serca zaburzają dotychczasową równowagę chorego.
Przeżywanie emocji o umiarkowanej sile jest warunkiem nadania informacjom sprzyjającego zdrowiu znaczenia.
Chorzy pod wpływem zachorowania odwracają uwagę od życia zawodowego a koncentrują się na relacjach w rodzinie.
Lekarz powinien zredukować lęk u chorego poprzez rozmowę z nim a czasem także z rodziną.
Poświęcenie uwagi pacjentowi i skoncentrowanie się na jego problemach jest ważne jak i dbanie o jego samopoczucie oraz ważne jest także wspieranie chorego.
Lekarz posiadający wiedzę psychologiczną ma na celi zmniejszyć skutki choroby, wywołać zachowania prozdrowotne oraz zredukować lęk i napięcie psychiczne.
Przyczyną chorób sercowo naczyniowych i wzrostu ciśnienia jest także czasem nieumiejętność radzenia sobie z gniewem.
Rehabilitacja kardiologiczna obejmuje działania potrzebne do modyfikacji przyczyn chorób, stworzenie jak najlepszych warunków zdrowotnych, by chory powrócił do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
W powrocie do zdrowia pacjenta pomaga jego całościowe (holistyczne) traktowanie.
W róznych fazach choroby potrzebna jest pomoc by wyjaśnić przyczyny powstawania chorób oraz by nauczyć się jak sobie radzić z chorobami.
W wyniku poddania się rahablitacji kardiologicznej uzyskuje się niejednokrotnie poprawę wydolności fizycznej obejmującą również ciśnienie i stężenie lipidów.
Na początku rehabilitacji pancjenci dość często mają obniżony nastrój przejawiający się apatią, przygnębieniem i zniechęceniem , często odczuwają lęk z przeczuciem nadchodzącego nieszczęścia i z niepokojem o przyszłość.
Ci chorzy słabo się odprężają, mają duże napięcie mięśni, nadmiernie reagują na każdy bodziec.
Pomoc w rehabilitaqcji kardiologicznej obejmuje także redukcję negatywnych emocji: lęku, depresji, gniewu. oraz wytworzenie pozytywnego nastawienia do choroby, do siebie, do pracy i do życiowych celów.
Pomocna bywa też zmiana życiowej filozofi, stylu życia, unikanie negatywnych czynników sprawczych chorób sercowo-naczyniowych.
Pacjent powinien mieć świadomość iż wpłynie na stan swojego zdrowia i że profilaktyka także przyniesie efekty celem uzyskania jak najlepszej sprawności.
Celem rehabilitacji jest też odwrócenie i spowolnienie negatywnych procesów zachodzących w organiźmie i czasem też w psychice człowieka.
Szczególną rolę w kompleksowej rehabilitacji ma wysiłek fizyczny, który często poprawia jakość życia ale i wydłuża, spowalnia postęp choroby i nawroty tej choroby.
Wysiłek fizyczny staje się zarówno lekarstwem jak i sposobem na życie.
Wysiłęk fizyczny jest standardowo zalecany i egzekwowany u chorych z chorobami sercowo-naczyniowymi adekwatnie do tych chorób.

 

IZABELA PLEWIK.

                    ARTYKUŁ DO ECHA MEDJUGORJE

 

w  wydaniu znanej gazety ECHO MARYI KRÓLOWEJ POKOJU -luty 2016 jest artykuł który napisałam Izabela Plewik czyli Ja czyli Izabela czyli Izabela Plewik zatytułowany BOSKIE LEKARSTWO- Izabela Plewik czyli Ja czyli Izabela czyli Izabela Plewik zachęcam do lektury w ECHU lub TUTAJ. Izabela Plewik.

 

"BOSKIE LEKARSTWO"

"Odwiedzając chorego okazujesz mu Miłosierdzie-jesteś dla niego Boskim Lekiem". Wiara katolicka jest przesiąknięta dobrocią, która to jest najpiękniejszym przejawem kochającego serca. Dodawanie otuchy nie tylko chorym to dobro ukryte w ludzkich sercach, to podtrzymywanie dobrej nadziei, to leczenie w cierpieniu, to wiara w to iż będzie lepiej i że bolączki ciała zostaną ukojone.

Uczynki Miłosierdzia względem ciała i duszy są piękne, ale jakże bardzo potrzebne i jak powinny zostać ożywione błagalną modlitwą. Choroby ciała bywają przyczyną cierpienia, czasem chorzy w momencie gdy wsparcie jest im najbardziej potrzebne zostają opuszczeni w swojej chorobie, jakby niezrozumiani, jakby słabsi ale przecież nie gorsi.

Słabość ciała zauważalna w codziennym życiu sprawia iż człowiek potrzebuje bliskich, potrzebuje pomocy życzliwych osób o dobrym i miłym usposobieniu. To co stworzył człowiek żyjąc w okowach pracy, w pośpiechu i w pogoni za pieniądzem , nie sprzyja chorym i cierpiącym.

Poczucie bycia słabszym, gorszym często towarzyszy chorym i dopóki nie uwierzą oni iż nie są na marginesie , dopóty będą borykać się z przełamywaniem trudnych barier. Człowiek potrafi bardzo wiele i jest istotą ludzką w pełni wartościową i nie można powiedzieć że jest okaleczony i przez to gorszy.

Bycie otwartym na pomaganie chorym, na przyjęcie ich do ludzkiego grona, na towarzyszenie im, to piękna Boska posługa. Rodziny powinny wiedzieć iż ich otwartość na pomoc chorym jest szczególnie ważna, gdy ktoś z ich grona zachoruje, to jakby Pan Bóg robi sprawdzian z dobroci serc, gotowych towarzyszyć chorym, gotowych opiekować się nimi. Opieka nad chorymi to poświęcenie , to płynący z serca dobry wysiłek,

to praca nad tym, by chorzy nie czuli się samotni i by nie uciekali w coraz to większe cierpienie , ale by ich dusze zostały pocieszone.

Boskie leczenie np. poprzez uczynki miłosierdzia to np. odwiedzanie chorych, ale także pomaga się poprzez zapewnienie potrzebnych dóbr,

tworzenie jak najlepszych warunków potrzebnych do funkcjonowania oraz przez usilne starania, by stworzyć dobrą atmosferę.

By choremu było dobrze to nie znaczy aby było mu wygodnie, ale by było to dobre dla jego ciała i duszy.

Matka Boże pragnie, aby Jej dzieci traktowały się z dobrocią, by pragnęły dobra, by chciały dobra dla bliźniego.

Ważnym jest także fakt, iż bez uzdrowienia wewnętrznego, duchowego trudno jest o uzdrowienie fizyczne to jakby powiedzieć, iż potrzebne jest także leczenie dobrocią oraz słuchanie rad i wskazówek Matki Bożej oraz odczucie Jej bezgranicznej i bezwarunkowej Miłości.

Dobra atmosfera jest do dobrego życia potrzebna także zdrowym, ale dobre traktowanie chorych jest bardzo ważne, by nie dodawać im cierpienia. Zdarza się, iż ludzie unoszą się, żyją w napięciu, w stresie , czasem w braku życzliwości, czasem są zastraszani lub narażeni na despotyzm. Ważne by myśleć , by było dobrze, aby człowiekowi obok także żyło się lepiej szczególnie gdy jest chory lub cierpiący.

Kościołowi wciąż brakuje wrażliwości na cierpienie , tej dobrej woli okazywanej chorym, gdyż Kościół jest domem nie tylko dla zdrowych ale

i dla chorych gdzie powinni toczyc oni także aktywne życie.

Wysiłek i praca poświęcone chorym są z pewnością miłe Bogu i są to także dobre uczynki , które zostaną wynagrodzone w Niebie.

Rodzina Bogiem silna powinna wiedzieć, iż Jej członkowie nie są samotnikami, ale iż mogą liczyć na wsparcie, na bycie Bożymi pomocnikami, by tę rodzinę podtrzymywać i by żyło się dobrze i tak jak

to wymarzył sobie Bóg. Pokój jest czymś bardzo ważnym i jakże bezcenny bywa spokój serca i duszy, jakze dobry dla zdrowia.

Gdy z życiu wszystko jest wokoło dobre , wtedy człowiek jest szczęśliwszy, wtedy czasem dzieją się cuda wbrew racjonalnemu myśleniu, zdrowieją chorzy, pojawiają się znaki w przyrodzie i inne niewytłumaczalne dla ludzkiej logiki zdarzenia. Modlitwa nie tylko słowami, ale także i sercem także osób chorych płynie do Nieba i tam z pewnością jest gromadzona a modlitwa w której cierpienie poświęca się Jezusowi jest miła Bogu i każdy chory jest przez Boga rozumiany, każde cierpienie w obliczu wiary ma sens. Dobra wiara i dobra więź z Bogiem pomagają w zmaganiu się z cierpieniem, są nadzieją, której nie można odebrać nikomu.

IZABELA PLEWIK.

 

resh

Food

JAK POPRAWIĆ SĄDARZE WYBORCZE PRAWIE CAŁEGO PISu.

 

 

 

TO IZABELA PLEWIK CZYLI JA CZYLI IZABELA TO ODKRYŁAM JAK POPRAWIĆ SĄDARZE PARTI POLITYCZNEJ PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (PIS) oraz do sprawiedliwości chyba sądowej w polsce ORAZ NA TEJ PLANECIE ZIEMI I W NIEBIE ale to jeszcze nie jest odpowiednio dobrze.

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ SIĘ TEŻ NIE MOŻE NIGDY NA IZABELĘ PLEWIK CZYLI NA MNIE CZYLI NA IZABELĘ POWOŁYWAĆ ALE IZABELA PLEWIK CZYLI JA CZYLI IZABELA CHCĘ MIEĆ TEŻ MIĘDZY INNYMI POPARCIE TEŻ PRAWIE CAŁEJ PARTI POLITYCZNEJ PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
TE INFORMACJE JAK POPRAWIĆ SĄDARZE WYBORCZE PARTI POLITYCZNEJ PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ODKRYTE PRZEZ IZABELĘ PLEWIK CZYLI PRZEZE MNIE CZYLI PRZEZ IZABELĘ PARLAMENT MIAŁ CHYBA PARLAMENT DO WGLĄDU DAWNO JUŻ OD IZABELI PLEWIK WSZYSTKIE TE INFORMACJE PRAWIE CAŁE.

PARLAMENT TEŻ SIĘ NIE MOŻE NIGDY NA IZABELĘ PLEWIK CZYLI NA IZABELĘ CZYLI NA MNIE POWOŁYWAĆ ALE IZABELA PLEWIK CZYLI JA CZYLI IZABELA CHCĘ MIEĆ POPARCIE WIĘKSZOŚCI PRAWIE CAŁYCH PARTI POLITYCZNYCH.
TO ŻE IZABELA PLEWIK CZYLI JA CZYLI IZABELA LUBIĘ DONALDA TUSKA TO JEST IZABELI PLEWIK CZYLI MOJA CZYLI IZABELI SPRAWA.

TO SĄ INFORMACJE OD IZABELI PLEWIK CZYLI ODE MNIE CZYLI OD IZABELI I OD MATKI BOŻEJ CZYLI OD MARYI CZYLI OD MATKI JEZUSA I TO SĄ BARDZO WAŻNE INFORMACJE.

NIEKTÓRE Z TYCH INFORMACJI KORELUJĄ Z KSIĄŻKAMI PEWNEGO KSIĘDZA KTÓRY BYŁ KIEDYŚ WYMIENIONY W ORĘDZIU Z MEDUGORJE OD MATKI BOŻEJ.

 

DO PARTI POLITYCZNEJ PRAWIE CAŁEGO PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚĆ-
Nie unoście się szczególnie w telewizji.
Wy załatwiajcie tam pewne rzeczy dyplomatycznie i elegancko i starajcie się nie wykłócać.
Skupcie się na czynieniu dobra a nie na atakach i piętnowaniu ludzi, wy zachowujcie dyskrecję.
Skupcie się na dobrym działaniu a takich rzeczy jak wyrzucanie z pracy nie nagłaśniajcie i nie lansujcie.
Pamiętajcie ze zawsze macie do czynienia z człowiekiem, który ma jedno zdrowie i jedno życie, pomagajcie.
Róbcie tak żeby ludzie się was nie bali i bądźcie otwarci,'' podawajcie im ręce '', bądźcie dostępni.
Ludzie chcą mieć dobrych polityków jako dobrych ludzi oraz jako dobrych polityków.
Zwracam też uwagę na to by pamiętać o dobrym dobytku Polski i by pamiętać też o dobrych zasłużonych osobach nawet jak umierają i by nie zapominać też o oficjalnym pożegnaniu.
Pamiętajcie by dbać o dobre dobra już odkryte i o zabytki by nie zostały zniszczone.
Kierujcie wasze działania też na ochronę planety na której żyje człowiek.
Ja chętnie bym sama układała programy artystyczne które PIS patronuje takie żeby się ludziom podobały i żeby były wartościowe, też patriotyczne i też religijne by ludzi zainteresować, zafascynować, wyzwolić z niewoli niewiedzy.
Starajcie się grzecznie załatwiać różne sprawy, starajcie się zachowywać tak jakbyście prawie każdemu chcieli podać rękę, pewne rzeczy załatwiajcie dyplomatycznie i unikajcie unoszenia się.
Nie traktujcie gorzej chorych, nie traktujcie gorzej ludzi ze względu na wykształcenie.
Trzeba mówić Polakom że chcecie dla prawie wszystkich polaków i nie tylko prawie wszystkich polaków dobra.
Chyba trzeba mówić o Pokoju.
Przywiązujcie wagę do spokoju.
Zarządźcie spokój na obradach.
Mówcie też o tym że wielu rzeczy nie robi się dla pieniędzy.
Róbcie wiele rzeczy tak żeby się ludziom podobało.
Prowadźcie dialog, starajcie się aby dialog był zdrowy.
Programy artystyczne patronowane przez PIS powinny być takie żeby się ludziom podobały (chętnie sama układałabym takie programy).
Unikajcie stresu i stresowania społeczeństwa, unikajcie rywalizacji i nieżyczliwości.
Twórzcie politykę tak żeby bycie politykiem było bezpieczne- politycy pracują a niekoniecznie ta praca musi być niebezpieczna.
Niekoniecznie w tej pracy dochodzić musi do niebezpiecznych konfliktów.
Nie wywyższajcie się- bądźcie ludzcy żeby utożsamiać się z ludźmi.
Lansujcie zdrowy styl życia i bezpieczne, komfortowe i jak najmniej stresujące warunki pracy i życia.
Przydałyby się też jakieś działania dla wszystkich dzieci świata.
Dbajcie o dobro planety na jakiej żyje człowiek i o ochronę środowiska.
Starajcie się zapewnić każdemu godziwe życie, nawet tym którzy żyją na marginesie społecznym lub umierają z głodu- wyrzuca się tony żywności i leków a wielu ludziom by się to przydało.
Starajcie się też starszym ludziom zapewnić spokojną starość i godziwe życie.
Starajcie się lansować styl życia zdrowy i bliski zwykłemu człowiekowi i by człowiek mógł też obcować z naturą.
Starajcie się lansować styl życia Polaka nie celebrycki ale zdrowy i dobry i w tym modny, zwyczajny.
Zabezpieczajcie i chrońcie ważny oraz dobry dotychczasowy dobytek człowieka i dobre zabytki.
Pomagajcie chorych przywracać do zdrowego życia.
Dbajcie o to by społeczeństwo miało dostęp do nowoczesnych leków i by ludzi stać było na ich wykupienie.
Promujcie zdrowe odżywianie.
Starajcie się szukać sposobów na poprawienie relacji i poprawienie warunków życia ludzi.
Starajcie się bardziej wysłuchiwać ludzi niż ich osądzać.
Starajcie się robić tak aby łatwiej było o pracę i by zarobki były godziwe.
Starajcie się by Polska była atrakcyjna i wyjątkowa dla ludzi - by panował spokój, by były interesujące obiekty np. ogrody do odpoczynku i kontemplacji.
Starajcie się stwarzać miłe relacje współpracy- także w pracy- by ludzie chętniej przyjaźnili się , odwiedzali, by byli bardziej otwarci a nie wyalienowani.
Nie pozwólcie krzywdzić zwierząt.
Starajcie się prowadzić zdrowy dialog, hasło słuchać Polaków powinno brzmieć raczej wysłuchać Polaków gdyż jest to ważne w pielęgnowaniu relacji ludzi.
Dialog nastawiony także na pielęgnowanie relacji jest lepszy.
Już w medycynie znajduje zastosowanie tzw. otwarty dialog co jest dobrze postrzegane np. przez chorych.
Pis też powinien z tego korzystać -z postępów medycyny.
Powinno się także lansować opiekę nad chorymi nie tylko przez rodziny. Towarzyszenie chorym w cierpieniu powinno być oczywiste dla Polaków.
Człowiek powinien być nastawiony na poszukiwanie coraz lepszych sposobów komunikowania się.
To że ludzie mają różne zdania nie powinno wywoływać od razu wojny.
To co mówi Papież ludziom na Święta też jest ważne w codziennym życiu czyli z dala od światowości.
Powinno się skupić na tym co człowiekowi bliższe i dla człowieka dobre- zdrowy styl życia zwykłych ludzi i nie powinno się lansować życia celebryckiego, to co jest modne powinno być i zdrowe.
Zbyt duża ilość niezbyt dobrej rozrywki powinna być zastąpiona dobrym zdrowym spędzaniem czasu, bez stresu i spokojnym na tyle by człowiek mógł odpocząć.
Człowiek powinien też myśleć jak wyeliminować stres i strach by nie były przyczynami chorób.
Pielęgnowanie tradycji np. rodzinnych jak i lansowanie wartości powinno być poparte przykładem także w mediach.
Gdy dobro bliźniego stanie się dla człowieka ważne wtedy łatwiej jest pracować, żyć bo wszystko wokół staje się dobre a człowiek widzi w każdym stworzeniu dobrego Boga a człowiek jest istotą delikatną i wrażliwową na krzywdę i cierpienie, w relacji z człowiekiem zawsze trzeba być uważnym i ostrożnym a czasem nawet mieć kwalifikacje żeby nie wyrządzić mu krzywdy.
Polityka powinna stać się bardziej bezpieczna- by ludzie się nie bali a by łatwiej im było powierzyć politykom odpowiedzialne zadania.
Prosty język kierowany do ludzi też łatwiej przemawia niż jakieś skomplikowane wywody- żeby łatwiej było zrozumieć o co chodzi
Trzeba pamiętać że człowiek powinien też odpocząć i zachować zdrowy rozsądek także w pracy.
Chyba trzeba mówić o pokoju także na świecie i lansować w sposób przemyślany dobry styl życia i nie pozostawiać nikogo bez pomocy, nikogo głodnego i samotnego.
Lansowanie dobrych trendów też w polityce to także przykład dla innych państw.
Zdobyć serca ludzi przez PIS to także zdobyć ich głosy i przekonać o wartości wiary katolickiej i dobrej tradycji oraz dobrych dobytkach kulturalnych o które trzeba dbać by nie zostały zniszczone i zapomniane.
Łatwiej jest lekarzowi przekonać do pewnych rzeczy ludzi niż politykom ale politycy nie powinni się zniechęcać.
Bądźcie otwarci dla ludzi.
Prowadźcie spokojny dialog.
Nie ignorujcie prawie nikogo.
Przyjmujcie ludzi na równych warunkach nawet tych chorych czy tych z najniższych klas społecznych.
Niech prawie każdy poczuje się ważny i niepowtarzalny.
W PIS-ie obraca się dużymi pieniędzmi-niech to nie zdomunuje wizerunku partii
Niech w PIS-ie będzie dobrze, niech będzie dobra atmosfera, niech będzie to też zauważalne w telewizji.
Niech posłowie będą zwykłymi ludźmi a zarazem niezwykłymi.
Nie wywyyższajcie się i nie traktujcie innych z góry, bądźcie zwykłymi ludźmi też żeby nie skakało wam ciśnienie i żebyście czuli się zdrowo i
by możliwa była dobra atmosfera.
Dajcie przykład Kościołowi.
Unikajcie stresu , proponujcie komfortowe i dobre, z jak najmniejszą ilością stresu warunki pracy społeczeństwu.
Unikajcie wymyślania brzydkich przezwisk dla opozycji.
Starajcie się pracować w imię Boga i pamiętajcie że szatan też pracuje jak oszalały i atakuje.
Dbajcie też o to by i edukacja nie była przesycona stresem.
Nauczycieli, którzy dobrze dogadują się z młodzieżą i poświęcają czas na dobre dzieła nie jest aż tak wiele.
Starajcie się łagodzić serca ludzi, by nie były kamienne ale formowane w dobroci i aby nie było obojętności na cierpienie oraz na krzywdę.
Ważna informacja: Umysł ludzki jest opatrzony najprawdopodobniej pewną granicą religijności i z tego wynika aby pewne rzeczy nie zdominowały funkcjonowania w dniu codziennym ale to nie znaczy żeby się nie modlić sercem nawet cały czas i także słowami byle raczej nie mechanicznie.
Istotną informacją jest też to o interesowności by wiadomo było że są też ludzie interesowni.
Obywatele w Polsce mają swoje prawa i zadaniem parlamentarzystów jest dbanie o respektowanie tych praw niezależnie od majętności, pochodzenia, nawet wykształcenia, koloru skóry czy pracy.
Prawo powinno służyć dobru obywateli a jego strażnicy nie powinni być wyłącznie służbistami ale także ludźmi, którzy bedą to prawo rozumieć i stosować w życiu tak by osiągnąć cel a mianowicie pomoc w określonych sytuacjach.

 

kolejne INFORMACJE żeby poprawić sądarze wyborcze PIS-u.
wykonując swoje czynności starajcie się zdobywać przychylność ludzi i zapracować na opinię dobroci.
z pewnością dobroć i solidność dają się pogodzić. powołując się na Kościół i Boga tym bardziej starajcie się mieć opinię dobrych. jest wielu ludzi którzy mają opinię tyranów i wzbudzają strach a reprezentują Kościół.
traktujcie bliźnich z dobrocią i chciejcie dla nich dobra.
rozstrzygając spory nie wydawajcie pochopnych decyzji ale poprzez dialog dobrze je rozpatrujcie i pozwólcie na to iż by swoje racje wypowiedziały strony sporu. bądźcie dobrymi rozjemcami i sprawcie by w służbie zdrowia także pochopnie nie wydawano opinii o chorych ale by także korzystano z dialogu i by chorzy byli wysłuchani.
opinia lekarza dla niektórych w społeczeństwie dużo znaczy zatem nie pozwólcie by chorzy byli traktowani przedmiotowo lub zmuszani do pewnych rzeczy przemocą.
dajcie przykład też lekarzom jak wysłuchać trzeba człowieka i by pochopnie nie podejmować o nim krzywdzących decyzji.
wielu lekarzy jest zbytnimi racjonalistami i zakładają iż nie może dojść do poprawy w niektórych chorobach.
prowadzą drastyczne leczenie a u chorych jest to niepotrzebne- tak jest np. w psychiatrii, gdzie leki mają bardzo szkodliwe i nieprzyjemne skutki uboczne, leki te niszczą zdrowie- lekarze faszerują nimi bez opamiętania i żadnego współczucia a o tym iż ci chorzy umierają czasem z powodu tych leków dużo wcześniej mówią też bez żadnego współczucia.
w Finlandii wymyślono metodę otwartego dialogu w leczeniu schorzeń psychicznych, która zakłada też wyleczenie.
w tych chorobach zaburzeniu ulegają relacje i to nie zawsze jest wina chorego gdy te relacje są nie takie jak trzeba.
tam w Finlandii uzyskuje się najlepsze wyniki w leczeniu chorób psychicznych.
postarajcie się by metoda otwartego dialogu była rozpowszechniana też w Polsce bo to jest działanie od podszewki i od podstaw.
nie można rozstrzygać sporów opierając się na stwierdzaniu niepoczytalności jednej ze stron.
bądźcie dobrymi rozjemcami starajcie się zrozumieć argumenty każdej ze stron i rozstrzygnąć spór w sposób jak najbardziej pozytywny a nie wydając oskarżenia.
nie bądźcie zbytnimi racjonalistami i pozwólcie iż Bóg też pokaże swoje działanie i cuda.
rozstrzygając spór starajcie się pomóc każdej ze stron by w przyszłości te relacje uległy polepszeniu.
PIS bardzo się stara i ludzie to widzą.
nie używajcie ostrego języka i nie unoście się.
kwestia dobrego wyżywienia w szpitalach by było to na wysokim poziomie też jest do poprawienia.
Jestem przekonana iż partia rządząca stara się tak iż Polska na tle Europy będzie pełniła rolę szczególną, partia uwzględnia różne uwagi celem polepszeniu swojego wizerunku.
Być politykiem jest teraz trochę bezpieczniej.

 

Inne partie polityczne najprawdopodobniej nie mogą się pogodzić iż społeczeństwo wybrało Prawo i Sprawiedliwość i stąd ataki oraz nieporozumienia.
Idee jakie reprezentuje PIS reprezentują też wartości chrześcijańskie w większości.
Celem zatem jest iż żeby polepszać wizerunek partii i rzeczywiste relacje w Polsce a nie krytykować PIS za niedoskonałości.
Wiem iż partia stara się poprawiać to co niedoskonałe w jej strukturach i ulepszać.
Tylko Polska wyróżnia się tym na świecie iż stara się też m.in według wskazówek Matki Bożej z Medjugorje i jest nadzieja na poprawę losu tych którzy cierpią oraz że inne państwa wezmą z Polski przykład.
Na świecie jest dużo niepotrzebnego cierpienia któremu człowiek jest wstanie zaradzić.
Wdrażanie w życie pewnych przesłanek szybko jest wstanie uchronić wiele istnień.
O pewnych rzeczach trzeba mówić na forum międzynarodowym by inne państwa były przekonane o tym jak wychowywać dobre społeczeństwo i nim zarządzać.
Bycie politykiem nie powinno być niebezpieczne.
(O tym iż w szpitalach brakuje np. dobrych dietetyków i nakładów na wyżywienie zdrowe , na wysokim poziomie też trzeba mówić).

 

INFORMACJE żeby poprawić sądarze wyborcze PIS-u.
pisałam już o tym iż psychika jest najprawdopodobniej opatrzona granicą religijności ale nie chodzi tu o to żeby się często nie modlić jak ktoś ma potrzebę modlitwy ale żeby wiara nie zdominowała czynności dnia codziennego.
ta informacja pomoże PIS-owi wyważyć podejście do spraw wiary aby podobać się społeczeństwu.
piszę o sprawach osób chorych dlatego iż ma to znaczenie i że nie są oni często traktowani godnie.
mówi się iż jeżeli ktoś ma jakieś problemy psychiczne z powodu wiary to żeby się lepiej w wiarę za bardzo nie zagłębiać.
dobrą religijność oraz zafascynowanie wiarą nie można jednak od razu traktować jak chorobę.
problem jest też w tym iż ludzie często dopatrują się u chorych na schorzenia psychiczne pewnych rzeczy.
nie można tych chorych traktować przedmiotowo i każdy problem rozwiązywać ogłaszając ich niepoczytalność.
z drugiej strony mówi się o tym żeby chorych traktować jak bliźnich i walczy się ze stygmatyzacją.
chorzy psychicznie często chcą by pomóc im w relacjach a kończy się to tym że przepisuje się im niebezpieczne dla zdrowia leki i zwala wszystko na myśli prześladowcze.
w psychiatrii jest wiele nadużyć.
chorych przemocą zmusza się do leków nawet jak im się poprawia..
sprawa nieuznania Medjugorja jest też taka iż wszystkie rzeczy nadprzyrodzone i przeżycia wizjonerów są przez medycynę racjonalnie niewytłumaczalne.
przeżycia wszystkich wizjonerów czy świętych jak np. świętej Faustyny to dla medycyny sprawy kontrowersyjne.
świat robi się coraz bardziej racjonalny i medycyna nie chce uznawać żadnych cudów.
czytając o cudach w Medjugorje- pewne kobieta u której wykryto tętniaka pojechała tam i po powrocie poprosiła o badania kontrolne a lekarz jej odmówił i chciał ją od razu operować. ona jednak uparła się i poszła do innego lekarza -w badaniach wyszło iż tętniaka nie ma -została uzdrowiona.
wizjoner z Medjugorje Ivan Dragicevic mówił iż trudno o uzdrowienie ciała bez uzdrowienia wewnętrznego.
czytając orędzia z Medjugorje natknęłam się na fragmenty w których Matka Boża mówi żeby mówić bliźniemu ''ja chcę dla ciebie dobra'' a odwzajemni ci dobrym, chce też by ludzie traktowali się z dobrocią.
kiedyś w pewnym orędziu z Medjugorje Matka Boża mówiła by nie mówić o Pokoju ale go czynić jednak później było orędzia z informacją-mówcie o Pokoju.
Matka Boża zwraca też uwagę na wagę spokoju serca.
Pokój jest możliwy, dużo zależy też od kierujących Parlamentem.
Ja wiem że kościół w dużej części nie uznaje jeszcze Medjugorja jednak przestrogi Matki Bożej są poważne.
lepiej żeby Parlament był bezpieczny.
zdaniem Matki Bożej ludzie m.in. przez modlitwę mogą powstrzymać nawet kataklizmy natury.
dialogu brakuje nie tylko w medycynie ale też w rodzinach.
wierzę iż rola Polski będzie szczególna i że te
Izabeli Plewik czyli Izabeli czyli Moje INFORMACJE przydają się Prawu i Sprawiedliwości.

IZABELA PLEWIK.

 

 

 

Kolejne informacje jak poprawić sądarze wyborcze PIS-u.

 

w tym tekście IZABELA PLEWIK CZYLI JA CZYLI IZABELA CZYLI IZABELA PLEWIK mam kolejne informacje jak poprawiać atmosferę- IZABELA PLEWIK CZYKI JA CZYLI IZABELA CZYLI IZABELA PLEWIK nie zdążyłam tego napisać na gotowo

 

W dzisiejszym świecie często brakuje modlitwy. Dobra wola i decyzje to już bardzo dużo ale nie wystarczą-ważna jest modlitwa.

To modlitwa oczyszcza myśli człowieka, przywołuje myśli dobre i piękne. Dzięki modlitwie człowiek jest wstanie przyjmować prawdę.

W ostatnim Echu Królowej Pokoju jest na ten temat artykuł.

Modlitwa niesie z sobą prawdziwą religijność, jest źródłem cudów , przybliża do Boga i Nieba ale także odpręża, daje ukojenie, jest przejawem troski o bliźnich, sprawia że życie jest spokojniejsze, lepsze.

Człowiek potrzebuje bliźnich a Bóg prawie nikogo nie odrzuca. Dobre zarządzanie nie polega na odrzucaniu niektórych bliźnich i kierowaniu niektórych bliźnich na margines społeczny.

Sprawa jest taka iż byćmoże pomoże zwracanie szczególnej uwagę na różnego rodzaju nadużycia, na równość, na to by ludzie nie bali mówić się o swoich poglądach,by nie byli zastraszani, na dobre traktowanie człowieka, na spokój, na to iż świat jest zanadto racjonalny.

Niebo jest podobno dobrze zarządzane zatem trzeba też zarządzać dobrze społeczeństwami.

 

Należy rozważać to co jest potrzebne do dobrego budowania świata.

Jakby brakowało miejsc gdzie ludzie mogliby swobodnie odpocząć, rozmawiać, intelektualnie się dokształcać, gdzie czeka na nich miłe przyjęcie, gdzie mogliby prosić o pomoc lub rozmowę w razie problemów, schronić się, gdzie zawsze mogliby pójść miło spędzić czas , napić się herbaty a nawet popracować a to wszystko w imię Boga. Byćmoże wtedy ludzie przychodziliby do Kościoła nie tylko na mszę.

Kościół też powinien bardziej interesować się w praktyce co dzieje się z człowiekiem, podtrzymywać relacje, czasem też dać schronienie.

Nie można czekać ani chwili żeby nie złagodzić cierpień, nie poprawić sytuacji na tym świecie.

Czasem kilka słów a kogoś uratuje.

 

Dążenie do większej otwartości, solidarności jest potrzebne, trzeba większego zainteresowania jednostką -samo mówienie o trosce o człowieka nie wystarczy -trzeba też to dobrze wprowadzać w życie.

Kierowanie dialogiem przez osobę światłą , czasem motywowanie tego dialogu by ułatwić uzyskanie tego co potrzebne nie polega na robieniu innym przykrości ale na pomaganiu. Celem powinno być pomaganie. Jest to bardzo ważna informacja. Taki też dialog często potrzebny jest w medycynie.

Zdarza się że osoba postronna nie wie o czym ktoś mówi.

Nie oznacza to by nie być przystępnym. Używanie prostego języka niejednokrotnie ułatwia sprawę.

 

Człowiek oczywiście powinien mieć też spokój by odpocząć , zregenerować siły, ciągłe męczenie go nie jest wskazane, większa swoboda zapewnia lepsze samopoczucie.

Nie można też dialogu ograniczać do ciągłego przypominania ludziom o jakichś przykrych rzeczach bo czują się urażeni.

Niejednokrotnie trzeba też wziąć pod uwagę że to co się mówi kogoś uraża-także w medycynie.

 

W pewnym aspekcie władza nie powinna unosić się ponad zwykłą przysługę, tzn. gdy ktoś ustala zasady nie powinien być zwolniony z uczynków Miłosierdzia, z dobrych relacji.

Nie potoczne rządzenie ale zarządzanie społeczeństwem w oparciu o pewne zasady czasem ludzkie a czasem też pozazmysłowe jest nadzieją na lepszy świat.

Człowiek czasem potrzebuje pewnych rad lub prostego pouczenia by odnależć się życiu np. nie mów przy takiej i takiej osobie o pewnych rzeczach bo wywołasz zdenerwowanie lub nie mów pewnych rzeczy bo kogoś uniesie duma lub nie mów o pewnych rzeczach bo ludzie będą się dopatrywać różnych rzeczy co też jest ważną informacją.

 

Z pewnością nie każdy ma jednakowe zdanie i ważne jest jednak by wychwycić przynajmniej niektóre ważne spostrzeżenia które stanowią dobrą radę jak pogodzić narody, pewne nowości by współpracować z Matką Bożą, pewne propozycje.

Nie można od razu osądzać człowieka iż źle mówi.

Każde nowe spostrzeżenie zmienia medycynę, zmienia świat, zmienia politykę.

Warto obejrzeć kilka filmików o metodzie leczenia-otwartym dialogu-by pomóc ludziom, żeby nie musieli cierpieć ani dnia dłużej.

Chociażby jedna nowa informacja cenna dla świata to już dużo.

Kim chce być człowiek-czy przede wszystkim zawodowcem czy naukowcem czy człowiekiem, który widzi bliźnich wokół siebie.

To rozważanie też jest istotne.

 

Czy naukowcom trudno dogadać się ze zwykłymi ludźmi, którzy np. na niektóre rzeczy sobie zapracowali np. na emeryturę.

 

Zapewne są osoby które mają inne zdanie-przynajmniej niektóre informacje są ważne.

Nie chodzi o to że pewne rzeczy w obecnym świecie się nie sprawdzą.

Człowiek żyje m.in po to by czynić dobre rzeczy, na miarę swoich możliwości, swojej inteligencji i na miarę swojej wrażliwości.

Czasem trudno w niektóre myśli ubrać w słowa.

Dlaczego nie słucha się tych autorytetów które rzeczywiście troszczą się o człowieka.

Czasem mówienie publiczne o pewnych rzeczach pomaga ludzi przekonać , pomaga by było lepiej w zwykłych codziennych relacjach a czasem nawet zmienia ludzi tak iż ratuje się czyjeś życie.

Zwykłe codzienne relacje są ważne w życiu człowieka chociaż dla niektórych są ważne też inne relacje.

Istnieje zagrożenie że zbytnia walka o zasady nakręci społeczeństwo iż zapomni się o ważnych wartościach życia codziennego.

IZABELA PLEWIK.

NA TEJ PODSTRONIE INTERNETOWEJ:

 

ARTYKUŁ IZABELI PLEWIK CZYLI MÓJ ARTYKUŁ DO ECHA MEDJUGORJE.

 

O NIEKTÓRYCH CHORYCH- DWA WAŻNE ARTYKUŁY.

 

JAK POPRAWIĆ SĄ DARZE WYBORCZE PRAWIE CAŁEGO PRAWA ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI.

 

BAJKA.

 

ROZWAŻANIA.

 

BAJKA.

 

IZABELA PLEWIK CZYLI JA CZYLI IZABELA CZYLI IZABELA PLEWIK NAPISAŁAM JUŻ WCZEŚNIEJ WARTOŚCIOWĄ BAJKĘ DLA PRAWIE WSZYSTKICH DZIECI TEJ PLANETY ZIEMI I W NIEBIE ORAZ W TEJ BAJCE KTÓRĄ IZABELA PLEWIK CZYLI JA CZYLI IZABELA CZYLI IZABELA PLEWIK NAPISAŁAM OSTATNIO DLA PRAWIE WSZYSTKICH DZIECI TEJ PLANETY ZIEMI I W NIEBIE JEST IZABELI PLEWIK CZYLI MOJA CZYLI IZABELI MAŁA BRATANICA IZABELI PLEWIK CZYLI ZOSIA PLEWIK ORAZ JÓZIO CZYLI DZIECKO OD PEWNEGO MARKA I OD MARZENY PEWNEJ.

W TEJ BAJCE KTÓRĄ IZABELA PLEWIK CZYLI JA CZYLI IZABELA CZYLI IZABELA PLEWIK NAPISAŁAM DLA PRAWIE WSZYSTKICH DZIECI ŚWIATA BYŁO DUŻO WYRAZÓW RÓŻNIE POWIĘKSZONYCH I IZABELA PLEWIK CZYLI JA CZYLI IZABELA CZYLI IZABELA PLEWIK SOBIE NIE ŻYCZĘ ŻEBY TO BYŁO WYKORZYSTYWANE DO MIĘDZY INNYMI DO MANIPULOWANIA.
TO JEST TA BAJKA DLA PRAWIE WSZYSTKICH DZIECI ŚWIATA KTÓRĄ IZABELA PLEWIK CZYLI JA CZYLI IZABELA CZYLI IZABELA PLEWIK NAPISAŁAM-

Za górami, za lasami w zielonej pięknej krainie żył dobry król którego mądrość zadziwiała poddanych.
Lubił wiedzieć co dzieje się w jego kraju dlatego czasem wymykał się z pałacu w przebraniu.
Jako zwykły człowiek czuł się dobrze bo lubił też pogaworzyć pobyć z prostymi ludźmi.
Wiedział o radościach i smutkach swoich poddanych.
Z podziemi jego zamku dochodziły jednak odgłosy wzdychania bo żył tam smok, który od lat nie wychodził z podziemi.
Ponoć smok ten był niegdyś łagodny i oswojony lecz zamknięty przez lata w podziemiach zrobił się groźny i parskał ogniem bo bał się iż ludzie wyrządzą mu krzywdę.
Król wiedział że smok będzie siał postrach i nie pozwolił wypuszczać smoka z podziemi.
Codziennie jednak zanoszono pożywienie by smoczek nie umarł z głodu.
Królowi było smoka żal bo w samotności był umieszczony w klatce i wzdychał.
Gdyby oczy smoka dojrzały piękno krainy otaczającej zamek z pewnością ukoiłoby to jego cierpienie.
Wciąż szukano śmiałka który smoka oswoi i zejdzie do podziemi zamku oraz zdobędzie smoczą przyjaźń.
Śmiałkowie jednak obawiali się iż spali ich ogień ze smoczej buzi.
Tymczasem król świętował na zamku-był tak dobry iż obchodziło go dobro każdego z poddanych.
Nie chciał by w jego królestwie cierpiano głód i troszczył się by nikomu niczego nie brakowało.
Cieszył się na widok ludzkiej radości, chciał by ludzie dobrze traktowali się nawzajem i dbał nawet o to by zwierzęta były dobrze traktowane.
Najbardziej zadziwiające było jednak to jak potrafił rozstrzygać spory-ludzką złość zamieniał w przyjaźń.
Ludzie się go w ogóle nie bali-tak iż wiedzieli że jeśli zwrócą się do niego nie będzie ich oskarżał ale będzie dobrym rozjemcą.
Ilekroć synowie gospodarza kłócili się o majątek król dowiedziawszy się o tym wzywał ich i mówił iz więź braterska jest szczególna i dobro każdego z braci jest ważne dla drugiego oraz w braterstwie sobie trzeba pomagać prawie zawsze ale nie zawsze z pewnych powodów.
Tłumaczył iż żaden z braci nie powinien pozostać głodny i osamotniony oraz że raczej współpracować powinni niż się kłócić i szczególnie trzeba pomagać w braterstwie rodzicielskim i nie tylko w braterstwie.
Wspaniałe królestwo tętniło cudownym życiem.
Rodziny były tutaj wyjątkowo szczęśliwe.
Pomagali sobie ludzie w pracy i w codziennym życiu.
Gdy ktoś żalił się na krzywdę i cierpienie król zaraz interweniował by nie czyniono zła temu komuś oraz tłumaczył jak cenne jest człowieczeństwo i życie, rozumiał zwyczajne ludzkie potrzeby.
Ludzie byli w królestwie dumni iż mają takiego władcę dobrze się im pracowało a król wynagradzał ludzi prawie wszystkich obficie.
Szczęśliwe dzieci skakały po świeżutkim sianie bawiły się w kwiecistej krainie i często też pomagały rodzicom wypasać owce.
Małym pastuszkom często opowiadano o smoku zamkniętym w podziemiach który ciągle płacze ten SMOK .
Dzieci często prosiły króla by wypuścił smoka bo chcą go zobaczyć.
Pewnego pięknego dnia gdy król znowu wymknął się z pałacu Zosia i Józio zobaczyli jak przechodził WŁADCA do kwiecistej krainy.
Pobiegli za nim krzycząc ach witaj królu poznajemy cię to znowu ty przychodzisz sobie porozmawiać ALE MASZ GADANE.
Spodobały się królowi dzieci -wiedział iż są dobre i mądre. Spytał więc król czy nie ma w okolicy jakiegoś odważnego śmiałka , który pomógłby mu wyprowadzić z podziemi smoka.
DZIECI nieco przestraszyły się jednak wiedziały iż w okolicy jest dobry rolnik Kuba który dba o swoje zwierzęta jakby miały dusze - nigdy ZWIERZĄT nie głodzi przytula małe jagnięta by nie uciekały ze stada ale żeby wracały.
Król ucieszył się iż wreszcie znalazł kogoś kto pomoże smokowi.
Poprosił Kubę by zszedł do podziemi i przemówił dobrym głosem do smoka i by oswajał smoka ze światłem.
Smok usłyszawszy dobry głos przestał parskać ogniem tak że nawet dał się pogłaskać.
Codzień widział więcej światła aż wreszcie spojrzał któregoś dnia na kwiecistą krainę.
Przestał już tak wzdychać czasem tylko parskał wodą chyba i ogniem.
Król nauczył się od Kuby jak mówić do smoka tak iż zwierzę przestało się go bać.
Odtąd po zamkowym ogrodzie chodził smok i często sięgał pyskiem do pobliskiej rzeczki by napić się wody oraz znowu smok był dobry i przyjazny ludziom i parskał ogniem tylko wtedy gdy ktoś krzywdził zwierzęta.
Władca tłumaczył czym jest człowieczeństwo.
Królestwo było szczególne za życia swego króla.
Zosia i Józio pamiętają te czasy jako najwspanialsze lata.

 

IZABELA PLEWIK.

 

ROZWAŻANIA

 

 

 

KIEDYŚ ZNAJOMA ZAPYTAŁA MNIE CZY WZIĘŁABYM MAŁEGO KOTKA BO LUDZIE SĄ DRANIE I TOPIĄ TE ZWIERZĘTA.

ZASTANAWIAJĄC SIĘ NAD TYM DOSZŁAM DO WNIOSKU ŻE SUMIENIA LUDZKIE RZECZYWIŚCIE SĄ OKRUTNE.

TO CZY KTOŚ PRZEJMUJE SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PODTRZYMYWANIEM ŻYCIA LUDZKIEGO JEST TAK SAMO PEWNE JAK OBOJĘTNOŚĆ NA TE SPRAWY.

DLA NIEKTÓRYCH PODTRZYMYWANIE ŻYCIA LUDZI TO PRIORYTET LECZ SĄ TACY KTÓRZY SIĘ NAD TYM PRAWIE WOGÓLE NIE ZASTANAWIAJĄ.

ABY DIALOG PRZYNOSIŁ EFEKT LUDZIE POWINNI WYKAZYWAĆ OTWARTOŚĆ NA TEN DIALOG-RÓWNORZĘDNIE TRAKTOWAĆ NIEKTÓRE WYPOWIEDZI.

NIEKTÓRE ZASADY BY CZŁOWIEK GODNIE FUNKCJONOWAŁ SĄ POTRZEBNE ABY NIE POZBAWIAĆ GODNOŚCI BY LEPIEJ SIĘ ŻYŁO.

JAK ZATEM ZACHĘCIĆ CZŁOWIEKA DO PRZESTRZEGANIA NIEKTÓRYCH DOBRYCH ZASAD JAK ELIMINOWAĆ RZECZY KTÓRE LANSUJĄ PRZEMOC.

ROBIENIE CZEGOŚ TYLKO DLA ZASADY NIE JEST DOBRYM UZASADNIENIEM JEDNAKŻE ELIMINOWANIE LUDZKIEJ KRZYWDY JUŻ JEST.

ALBO Z WPOJONYCH MYŚLI ALBO Z AKTYWNOŚCI WŁASNEJ CZŁOWIEK PODEJMUJE W ŻYCIU RÓŻNE DECYZJE BĄDŹ TO W OPARCIU O JAKIEŚ ZASADY ALBO BEZ ZASAD.

CZY DOBROĆ LEŻY W CZYJEJŚ NATURZE CZY RZECZYWIŚCIE UCZYNIENIE DOBRYM ZALEŻY OD CZYJEGOŚ WPŁYWU - JAK DALEKO WYCHOWANIEM UKSZTAŁTOWUJE SIĘ CZŁOWIEKA.

WIELU LUDZI MA PRZEMOC W DESPOTYCZNYM CHARAKTERZE KTÓRY RZECZYWIŚCIE TRUDNO ZMIENIĆ.

UWZGLĘDNIAJĄC TO IŻ POZAZMYSŁOWA AGRESJA POWODUJE NIEKTÓRE LUDZKIE ZACHOWANIA NIE OZNACZA TO IŻ CZŁOWIEK JEST BEZMYŚLNY ORAZ ŻE NIE ODPOWIADA ZA SWOJE CZYNY.

NAWOŁYWANIE DO DOBRYCH RZECZY MA PRZECIEŻ SENS.

NIEKTÓRE NEGATYWNE ZACHOWANIA SĄ GŁĘBOKO ZAKORZENIONE W KULTURZE I NIE MA TO NIC WSPÓLNEGO Z KRYTERIAMI PRZESTRZEGANIA DOBRA CZY ZŁA.

SPRAWA WYGLĄDA TAK IŻ LUDZIE SĄ W NIEKTÓRYCH SYTUACJACH DOBRZY CZASEM NADMIERNIE TAM GDZIE WYMAGA SIĘ WIĘKSZEJ STANOWCZOŚCI LECZ TAM GDZIE DOBROĆ JEST NAJBARADZIEJ POTRZEBNA TAM WKRADA SIĘ OKRUCIEŃSTWO KTÓRE NIE POWINNO BYĆ DOPUSZCZALNE.

UZYSKANIE KOMFORTOWEGO SPOKOJU JEST OPARTE TAKŻE O PEWNE RZECZY POZAZMYSŁOWE ORAZ DĄŻENIE DO NIEKTÓRYCH RZECZY TEN SPOKÓJ NISZCZY ZAMIAST BUDOWAĆ.

UZYSKANIE NIEKTÓRYCH WYBRANYCH WARTOŚCI KTÓRE TO UWZGLĘDNIA ZAZWYCZAJ OGÓLNY HUMANIZM I WCIELENIE ICH W ŻYCIE ORAZ KORZYSTNY WPŁYW TO DOBRE CELE POTRZEBNE DO UZYSKANIA SPOKOJU POTRZEBNEGO DO DOBREJ PRACY I FUNKCJONOWANIA.

W SYTUACJACH GDY DOBROĆ JEST POTRZEBNA NAJBARDZIEJ NIE POWINNO BYĆ PRZYZWOLENIA NA ZŁO TYM BARDZIEJ SPOŁECZNEGO.

TE DOBRE LUDZKIE ODRUCHY ISTNIEJĄ W NIEKTÓRYCH SPOŁECZNOŚCIACH KTÓRE STARAJĄ SIĘ TROSZCZYĆ O DOBRO JEDNOSTKI.

W RÓŻNYCH SPOŁECZNOŚCIACH CZŁOWIEK INACZEJ SIĘ CZUJE SPOTYKA INACZEJ WRAŻLIWYCH LUDZI INNE NAWIĄZUJE RELACJE UCZY SIĘ INNYCH RZECZY.

SPOSTRZEŻENIE RÓŻNIC W FUNKCJONOWANIU RÓŻNYCH SPOŁECZNOŚCI POMAGA WYKORZENIAĆ WADY ORAZ WYROBIĆ SOBIE ZDANIE NA ICH TEMAT.

ISTNIEJE PRZYZWOLENIE SPOŁECZNE NA CZYNIENIE WIELU NIEDOBRYCH RZECZY NA KTÓRE TRZEBA REAGOWAĆ.

 

 

UCZUCIE NIEDOBREGO DYSTANSU JEST NIEJEDNOKROTNIE NIEKOMFORTOWE -WZBUDZA TO ZDENERWOWANIE ORAZ TRUDNOŚCI W KOMUNIKACJI.

NIWELOWANIE DYSTANSU OPARTE NA RÓWNOŚCI POMAGA LEPIEJ KOMUNIKOWAĆ SIĘ.

PROSTOTA ORAZ SZCZEROŚĆ WYPOWIEDZI TAKŻE POLEPSZA RELACJE PRZYSTĘPNOŚĆ JEST CECHĄ DOBRĄ A ZWAŻAJĄC NA RÓŻNORODNOŚĆ LUDZI I ICH ZAINTERESOWANIA TRZEBA WYPRACOWAĆ WSPÓLNĄ NIĆ POROZUMIENIA.

PRZYKŁADAJĄC WAGĘ CZY PODKREŚLAJĄC NIEKTÓRE CECHY KTÓRYCH SIĘ OCZEKUJE UŁATWIAJĄ LUDZIOM ZNALEZIENIE SIĘ W DANYM ŚRODOWISKU.

TAKIE WARTOŚCI JAK PRZYJAŹŃ SĄ OPARTE O SZCZEROŚĆ I PRAWDOMÓWNOŚĆ- PROSTOLINIJNOŚĆ W WYPOWIEDZI ZŁEJ JEST JUŻ LEPIEJ POSTRZEGANA NIŻ KŁAMSTWO TAK IŻ NIEWIADOMO CO SIĘ PO JAKIM CZŁOWIEKU SPODZIEWAĆ.

MÓWI SIĘ ŻE NIEKTÓRZY MAJĄ SERCE NA DŁONI I MÓWIĄ O NIEKTÓRYCH RZECZACH UWAŻAJĄC TO ZA LUDZKI ODRUCH.

TAK NAPRAWDĘ TRAKTUJĄC CZŁOWIEKA PO LUDZKU PROWADZI SIĘ Z NIM ROZMOWĘ LUDZKIMI ODRUCHAMI I OCZEKUJE SIĘ SZCZEREJ ODPOWIEDZI.

ZŁO JEDNAK MA NADAL TAK DUŻE PRZYZWOLENIE W SPOŁECZEŃSTWIE ŻE CZASEM LUDZIE BOJĄ SIĘ MÓWIĆ PRAWDĘ W OBAWIE PRZED OSKARŻANIEM PRZED OBGADYWANIEM PRZED NARAŻANIEM ICH ZDROWIA I ŻYCIA UWAŻAJĄC ŻE KTOŚ POSTĘPUJE NIELUDZKO.

NIEKTÓRE NIEMÓWIENIE PRAWDY MA TAKI WYDŹWIĘK ŻE NIE SKRZYWDZI BLIŹNIEGO ALE CZĘSTO KŁAMANIE NISZCZY RELACJE MIĘDZYLUDZKIE.

BARDZIEJ OKRUTNE I STANOWCZE TRAKTOWANIE W SYTUACJACH GDY CZŁOWIEK SZCZEGÓLNIE POTRZEBUJE DOBROCI ORAZ ŻYCZLIWOŚCI NIE JEST DOBRE BO POGŁĘBIA NIEDOLĘ.

O NIEKTÓRYCH SPRAWACH CZŁOWIEK CHCE ROZMAWIAĆ TYLKO Z ZAUFANYMI LUDŹMI BO WIE ŻE BĘDĄ RÓWNORZĘDNIE TRAKTOWAĆ JEGO WYPOWIEDŹ ORAZ POWAŻNIE POTRAKTUJĄ PROBLEM LUB ŻE CHOĆ TROCHĘ POMOGĄ.

TAK NAPRAWDĘ TRZEBA WYELIMINOWAĆ PRZEMOC I ZASTRASZANIE ZE STEREOTYPÓW SPOŁECZNYCH A DOPIERO POTEM DIALOG NABIERA SENSU TAKŻE WTEDY ŁATWIEJ JEST POMAGAĆ.

OMAWIANIE NIEKTÓRYCH PROBLEMÓW TAKŻE JEST CZASEM POMOCNE BY SYTUACJA BYŁA BARDZIEJ ETYCZNA.

WSPARCIE KOGOŚ POTRZEBUJĄCEGO OPIERA SIĘ CZASEM NA TOWARZYSZENIU TEJ OSOBIE W CIERPIENIU ALE NIE TAK BY TA OSOBA MUSIAŁA TO ZNOSIĆ ALE BY PRZYNIEŚĆ ULGĘ.

CZASEM CZŁOWIEK SPOTYKA POKREWNE DUSZE KTÓRE RZECZYWIŚCIE SPRZECIWIAJĄ SIĘ CZYNIENIU ZŁA-REAGUJĄ NA KRZYWDĘ CZY NA RZECZY KTÓRE NIE POWINNY MIEĆ MIEJSCA ALBO KTÓRE RAŻĄ ORAZ KTÓRE POTRAKTUJĄ CZŁOWIEKA Z GODNOŚCIĄ I NIE JAK ZWIERZĘ BEZ UCZUĆ.

JAK DOBRZE CZUJE SIĘ CZŁOWIEK W ATMOSFERZE SPOKOJU BEZPIECZEŃSTWA GDY NIE CZUJE SIĘ ZAGROŻONY JEDNAK NIEKTÓRZY NIGDY NIE DOZNAJĄ TAKIEGO KOMFORTU.

MIĘDZY INNYMI ZBYT RYGORYSTYCZNE PODEJŚCIE DO NIEKTÓRYCH RZECZY LUDZKICH SPRAWIA IŻ CZŁOWIEK NIE CIESZY SIĘ PEŁNIĄ ŻYCIA - NIE POWINNO SIĘ PRZYZWALAĆ NA DRĘCZENIE ORAZ NIEREAGOWAĆ NA TO TAKŻE W KOŚCIELE.

OTWARTY DIALOG ZNANY JEST JUŻ OD JAKIEGOŚ CZASU I POWINIEN BYĆ POWSZECHNIE ZNANY BY NIE KRZYWDZIĆ CHORYCH NIE DOPUSZCZAĆ NIESPRAWIEDLIWOŚCI ALE NAPEŁNIĆ NADZIEJĄ.

CZŁOWIEK CHCE ŻYĆ SPOKOJNIE CHODZIĆ DO KOŚCIOŁA MODLIĆ SIĘ ALE TAKŻE OKAZYWAĆ MIŁOSIERDZIE BO TO OKAZYWANE MIŁOSIERDZIE ZABIERA SIĘ ZE SOBĄ NA DRUGĄ STRONĘ ŻYCIA.

LUDZKIE PODEJŚCIE NIE ZAKŁADA JEDNAK ZAMKNIĘCIA SIĘ W MODLITWIE LECZ KONTAKT Z LUDŹMI I MIŁOSIERNE TRAKTOWANIE Z DOBROCIĄ.

OFIAROWAĆ ZMARTWIENIA JEZUSOWI POPRZEZ MATKĘ BOŻĄ TO WŁAŚNIE TO CZEGO DUSZA POTRZEBUJE BY ZRZUCIĆ CIĘŻAR UDRĘKI ORAZ DOZNAĆ POCIESZENIA W WIERZE.

PODOBNO MATKA BOŻA NIE POZOSTAJE OBOJĘTNA NA ŻADNE NAPISANE DO MATKI BOŻEJ LISTY.

CZY TAMTEN ŚWIAT RÓŻNI SIĘ BARDZO OD DOCZESNEGO JEDNAKŻE TAM RELACJE SĄ ZDROWE.

DUSZA UNOSI SIĘ DO GÓRY JAK NA PLANECIE ZIEMI JEDNAK POZBAWIONA DOLEGLIWOŚCI ORAZ CIĘŻARU CIAŁA CZUJE PRZYJEMNE CIEPŁO ORAZ WIDZI BOSKIE ŚWIATŁO DZIAŁAJĄCE JAK MAGNES-DOZNAŁAM TAKIEGO UCZUCIA PODCZAS SNU- BYŁAM ŚWIADOMA ORAZ NIE MOGŁAM SIĘ OBUDZIĆ. ZASTANAWIAM SIĘ CZY TAK JEST W MOMENCIE ŚMIERCI.

W NIEBIE CZŁOWIEK NIE MUSI SIĘ BAĆ ŻE ZNISZCZĄ UCZUCIA.

TAM W NIEBIE BĘDZIE SIĘ BLISKO UKOCHANEJ OSOBY CAŁY CZAS NIE POZOSTAWIAJĄC UKOCHANEJ OSOBY NIGDY W SAMOTNOŚCI.

CZASEM CZŁOWIEK Z TEGO POWODU CHCIAŁBY JUŻ NIE ŻYĆ I POCZEKAĆ TAM NA UKOCHANĄ OSOBĘ ALE BYĆ PRZY UKOCHANEJ OSOBIE CAŁY CZAS.

TERAZ NA TYM ŚWIECIE MIEĆ DOŚĆ SIŁ BY POMAGAĆ MODLITWĄ OSOBIE UKOCHANEJ BO CÓŻ INNEGO POZOSTAŁO.

 

 

POPYCHANIE TAKŻE INNYCH W STRONĘ MŁODZIEŃCZYCH IDEAŁÓW NIE SKOŃCZYŁO SIĘ DLA IZABELI PLEWIK CZYLI DLA MNIE CZYLI DLA IZABELI CZYLI DLA IZABELI PLEWIK POZYTYWNIE.

TO CO IZABELA PLEWIK CZYLI JA CZYLI IZABELA CZYLI IZABELA PLEWIK CHCIAŁAM ZROBIĆ MI UNIEMOŻLIWIONO A TO CO IZABELA PLEWIK CZYLI JA CZYLI IZABELA CZYLI IZABELA PLEWIK ZROBIŁAM PRZYPISANO NIEUCZCIWIE NEGATYWNIE DOŻYWOTNIO KOMU INNEMU. IZABELA PLEWIK.

 

MŁODOŚĆ TO ENTUZJAZM SIŁA DO DZIAŁANIA.

ZWAŻAJĄC NA TO IŻ MŁODZI LUDZIE POTRZEBUJĄ INTEGRACJI POWINNO STWARZAĆ SIĘ IM ZAJĘCIA GDZIE BĘDĄ ROZWIJAĆ SWE TALENTY. MIEJSCA TE POWINNY BY NA TYLE ATRAKCYJNE NIOSĄCE TAKŻE WIEDZĘ ALE TAKŻE NIEMĘCZĄCE BY CZYNNIE TAM ODPOCZYWANO I ŻEBY MŁODZIEŻ ZAINTERESOWAĆ ALE NIE POWINNY TAM PANOWAĆ JAKIEŚ ZASADY KTÓRE URAŻAJĄ GODNOŚĆ.

BIORĄC POD UWAGĘ ŻE MŁODZIEŻ TAM NIE OTRZYMUJE WYNAGRODZENIA NIE MOŻNA STWARZAĆ WARUNKÓW NA RÓWNI Z PRACĄ CZY JAKICHŚ STRESUJĄCYCH UTRUDNIEŃ.

BIORĄC POD UWAGĘ ŻE SZKOŁY KATOLICKIE WYCHODZĄ CZASEM Z INICJATYWĄ W STRONĘ MŁODZIEŻY IDEA TA POWINNA ROZWINĄĆ SIĘ TAKŻE W OŚRODKACH AKADEMICKICH ORAZ WCALE NIE JEST NIENORMALNA.

MŁODZIEŻ POTRZEBUJE PRZESTRZENI DOBRYCH SPOTKAŃ ALE NIE SĄ TYLKO ZAINTERESOWANI ZABAWĄ ALE TAKŻE NAUKĄ ORAZ ROZWIJANIEM PASJI.

MŁODZIEŻ CHĘTNIE JEDNOCZY SIĘ A JEŻELI NIE POMOŻE SIĘ ORGANIZACJNIE W STWORZENIU ZAJĘĆ TO WTEDY MŁODZIEŻ POSZUKUJE INNYCH SPOSOBÓW SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU CZĘSTO NEGATYWNYCH.

MŁODZIEŻ NIE POWINNA PRZEBYWAĆ W OSAMOTNIENIU IZOLOWAĆ SIĘ.

CZY TO MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ CZY TO PRACUJĄCA CZĘSTO ZNAJDUJE CZAS NA WYJŚCIE DO KOLEGÓW I KOLEŻANEK Z KTÓRYMI LUBIĄ SPĘDZAĆ CZAS- W DOBRYCH WARUNKACH MŁODZIEŻ NIE MARNUJE SIĘ KONFRONTUJE SWOJE ZAINTERESOWANIA MA KONTAKT Z MIEJSCEM ROZWIJANIA PASJI.

OCZYWIŚCIE MŁODZIEŻ NIE POWINNA BYĆ TAM POMIJANA NIEZAUWAŻONA CZY NIEDOCENIONA. INTERESUJĄCE NOWE WYZWANIA POWINNY POMÓC SIĘ TAKŻE WYKAZAĆ.

 

MŁODZIEŻ CZĘSTO WYKAZUJE ENTUZJAZM DO DZIAŁANIA BARDZO CHCE POMAGAĆ WIERZY W DOBRE IDEE ORAZ W TO ŻE Z NICH WYNIKNĄ DOBRE RZECZY.

 

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ ŻE MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ NIE MA ŹRÓDEŁ DOCHODU ORAZ CZĘSTO NIE MA ZBYT WIELU PIENIĘDZY NAWET JEŚLI KOMUŚ WYDAJE SIĘ TO NIE DO POJĘCIA ŻE BRAKUJE NAWET NA BILET AUTOBUSOWY.

 

LUDZIE WCHODZĄC W WIR PRACY ZACZYNAJĄ MYŚLEĆ O DOCHODACH O KREWNYCH A PRZESTAJĄ SIĘ INTERESOWAĆ MŁODZIEŻĄ I TYM CO TAM MŁODZIEŻ ROBI ORAZ TAK PRAWIE ZANIKA ŻYCIE W OŚRODKACH AKADEMICKICH.

 

JEŻELI W OŚRODKACH AKADEMICKICH MAJĄ ZAJMOWAĆ SIĘ MŁODZIEŻĄ TO NIECH TO BĘDĄ RZECZY KTÓRE ŁĄCZĄ MŁODZIEŻ WSPÓLNĄ PŁASZCZYZNĄ RZECZY KTÓRE CZERPIĄ DOŚWIADCZENIA W RÓŻNYCH OŚRODKÓW AKADEMICKICH RZECZY KTÓRYMI OGÓLNOKULTUROWO MŁODZIEŻ JEST ZAINTERESOWANA RZECZY ATRAKCYJNE NAJBARDZIEJ PROFESJONALNE NA CZASIE.

MŁODZIEŻ W NIEKTÓREJ SPOŁECZNOŚCI POZBAWIONA KONTAKTU Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI NABIERA ZŁYCH CECH KTÓRE POTEM RZUTUJĄ NA ICH ZAWÓD.

 

WARTO TEŻ OKREŚLIĆ ZASADY FUNKCJONOWANIA JAKIEJŚ SPOŁECZNOŚCI- CZY TO WYMAGA SIĘ OD MŁODZIEŻY GRZECZNOŚCI CZY TEŻ CZEGOŚ INNEGO.

NIE MOŻE BYĆ TAK ŻE STEREOTYPY SPOŁECZNE SKREŚLĄ MŁODZIEŻ JUŻ NA POCZĄTKU BO NIE PANUJĄ TAM ŻADNE DOBRE ZASADY.

 

CZŁOWIEK WYKSZTAŁCONY O SZEROKICH HORYZONTACH MA POCIĄG DO WIEDZY O ŚWIECIE BOGATE W DOŚWIADCZENIA POMAGAJĄ KSZTAŁTOWAĆ WRAŻLIWOŚĆ.

 

MŁODZI LUDZIE BARDZO WIERZĄ ŻE Z ICH DZIAŁAŃ WYNIKNIE JAKIEŚ DOBRO
KTÓRE RZUTUJE NA SPOŁECZEŃSTWO.

PEWNE DZIAŁANIA SĄ SYGNAŁEM SZCZEGÓLNIE DLA TYCH KTÓRZY SZUKAJĄ DOBREGO TOWARZYSTWA ORAZ WYJŚCIA Z SAMOTNOŚCI ORAZ CHCĄ ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W RZECZY NAPRAWDĘ POŻYTECZNE POKAZAĆ ŻE MAJĄ SERCE I PEWNE RZECZY NIE SĄ IM OBOJĘTNE.

WAŻNE SĄ RELACJE WSPÓŁPRACY I RZECZYWISTY WNIESIONY TRUD ORAZ ŻE JUŻ MŁODYM LUDZIOM BARDZO ZALEŻY NA ŁAGODZENIU CIERPIEŃ ORAZ NAWET NA KSZTAŁTOWANIU NAJMŁODSZEGO POKOLENIA A NAWET NA BUDOWANIU DOBREGO SPOŁECZEŃSTWA CHCĄC RATOWAĆ ŚWIAT TAKĄ A NIE INNĄ DROGĄ.

NIEKTÓRYM MŁODYM LUDZIOM BARDZO ZALEŻY-NAWET O TYM MÓWIĄ DLATEGO WIDZĄ CEL W NIEKTÓRYCH DZIAŁANIACH KTÓRE NIE WYDAJĄ SIĘ BYĆ OBYCZAJOWO ZŁE DLATEGO UWAŻAJĄ NIEKTÓRE RZECZY ZA NIEBYLEJAKIE.

TO MŁODZI MAJĄ NAJWIĘCEJ ENERGI DO DZIAŁANIA.

ENTUZJAZM MŁODYCH JEST DOBRY ALE MŁODZI NIE SĄ DOBRZE ROZUMIANI CZĘSTO ROBIĄ RÓŻNE RZECZY WŁASNYMI SIŁAMI I ŚRODKAMI DLATEGO ŻE NASTĘPNE POKOLENIE ICH NIE ROZUMIE BO ZAKORZENIONE SĄ STEREOTYPY ORAZ WALKA O PIENIĄDZE I KARIERĘ.

 

STOJĄC NA STRAŻY PEWNYCH DÓBR KULTURALNYCH OSÓB KTÓRE SĄ PRAWDZIWYMI STRAŻNIKAMI KULTURY NIE JEST WIELE.

 

TRZEBA TEŻ WIEDZIEĆ JAK PRAKTYKUJE SIĘ NIEKTÓRE RZECZY LUB JAK PRAKTYKOWAŁO SIĘ KIEDYŚ BO NIEGDYŚ NA WARTOŚCI KULTURALNE PRZEZNACZANO WIĘKSZE NAKŁADY FINANSOWE.

TRZEBA ORIENTOWAĆ SIĘ JAK WYGLĄDAJĄ ZNANE OŚRODKI AKADEMICKIE TAKŻE TE KATOLICKIE ORAZ ZASTANOWIĆ SIĘ JAK STWORZYĆ MŁODZIEŻY WARUNKI DOBREGO I TWÓRCZEGO ROZWOJU GDZIE BĘDZIE PANOWAŁA DOBRA ATMOSFERA TAK BY MŁODZIEŻ NAWIĄZYWAŁA DOBRE RELACJE I TROSZCZYŁA SIĘ O SIEBIE ROZMAWIAŁA ZE SOBĄ ORAZ WYKAZYWAŁA ZROZUMIENIE BY UCZONO ICH NAPRAWDĘ LUDZKIEGO PODEJŚCIA ORAZ TAK BY RODZICE NIE MUSIELI SIĘ O MŁODZIEŻ MARTWIĆ.

 

KOLEJNA SPRAWA JEST TAKA IŻ INTEGROWAĆ SIĘ POWINNA TAKŻE INTELIGENCJA KATOLICKA MIĘDZY INNYMI Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK PRACOWNIKÓW AKADEMICKICH ORAZ TEŻ NIEKTÓRYCH ŚRODOWISK KOŚCIELNYCH NP. OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ KULTURY DANEJ DIECEZJI CZY TEŻ HIERARCHÓW ALE TAKŻE NIEKTÓRYCH OKREŚLONYCH ISTOTNYCH SPOŁECZNIE ŚRODOWISK - TAKIE GRUPOWE SPOTKANIA POWINNY MIEĆ MIEJSCE CZY TO NP. PRZY OKAZJI ŚWIĄT CZY PRZY JAKIEJŚ INNEJ OKAZJI PRZY SKROMNYM ALE SMACZNYM ORAZ NIEBANALNYM POSIŁKU Z NP. PROGRAMEM ARTYSTYCZNYM PRZYGOTOWANYM PRZEZ MŁODZIEŻ PRZY ŚPIEWIE KOLĘD BY PODTRZYMYWAĆ TRADYCJĘ- NUŻ W OKOLICY ZNAJDZIE SIĘ PIANINO DO AKOMPANIOWANIA.

FRAGMENT PRZECZYTANEJ EWANGELI DODA NASTROJU I WTEDY ŚWIĘTA BĘDĄ RZECZYWIŚCIE LEPIEJ CELEBROWANE-TRADYCJA ZOSTANIE PODTRZYMANA.

UCZESTNICY SĄ WTEDY NA BIEŻĄCO Z NIEKTÓRYMI WYDARZENIAMI KULTURALNYMI Z NOWINKAMI Z REGIONU WIEDZĄ CO PORABIA MŁODZIEŻ WYMIENIAJĄ SIĘ POGLĄDAMI NA NP. BIEŻĄCE TEMATY.

 

 

 

WAŻNE BY MŁODZIEŻ NIE BYŁA POMIJANA BY POMÓC ROZWINĄĆ TALENTY TRZEBA CZASEM WYKAZAĆ SIĘ DUŻĄ WSZECHSTRONNOŚCIĄ JEST POTRZEBNA PEWNA SPRAWIEDLIWOŚĆ CZY ANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY W ATRAKCYJNE ZADANIA ZAUWAŻANIE W CZYM NAPRAWDĘ JEST UKRYTY TALENT BRAĆ POD UWAGĘ ICH CHĘCI DO DZIAŁANIA I NIE NARZUCAĆ SZTYWNO REGUŁ SPYCHAJĄC NA MARGINES. ATMOSFERA JEST NIEMAL NAJWAŻNIEJSZA BY ELIMINOWAĆ ZACHOWANIA KRZYWDZĄCE ORAZ NIEBEZPIECZNE. DUŻA OTWARTOŚĆ NA TO CO MŁODZIEŻ WYMYŚLI JEST TEŻ WYZWANIEM DLA UMIEJĘTNOŚCI. WAŻNY JEST OCZYWIŚCIE DIALOG DOBRE DOGADYWANIE SIĘ Z MŁODZIEŻĄ UMIEJĘTNOŚĆ SPONTANICZNEJ ZWYCZAJNEJ WSPÓŁPRACY. ROBIENIE WIELKIEGO HALO Z CZEGOŚ CO JEST ZWYCZAJNYM DZIAŁANIEM ODPYCHA DLATEGO MŁODZIEŻ NIE LUBI ODGÓRNEGO TRAKTOWANIA.

MŁODZIEŻ UCZY SIĘ W RÓŻNY SPOSÓB -NIEKTÓRZY SĄ SŁUCHOWCAMI INNI POTRZEBUJĄ WIĘCEJ DIALOGU JESZCZE INNI UKIERUNKOWANIA BO TRUDNO IM WYBRAĆ POTRZEBNE INFORMACJE.

CZĘSTO POTRZEBNY JEST DIALOG INDYWIDUALNY ORAZ PRACA NAD JAKIMŚ TALENTEM I INDYWIDUALNE POŚWIĘCENIE UWAGI CZY NAWET SKUPIENIE SIĘ NA OSOBIE.

 

 

 

BYCIE LIDEREM W DANEJ SPOŁECZNOŚCI WYMAGA DOBREJ PŁASZCZYZNY ZROZUMIENIA WNIESIONEGO TRUDU ORAZ JAKIEŚ SPRAWIEDLIWOŚCI KTÓRA NIE OKAŻE SIĘ KRZYWDZĄCA-LIDER TO KTOŚ KTO ROZWIJA DANĄ IDEĘ ALE STWARZA ATMOSFERĘ NAPRAWDĘ DOBREGO ZARZĄDZANIA.

 

 

WAŻNE ABY W TAKI SPOSÓB JEDNOCZYĆ JAK NAJWIĘCEJ LUDZI TWORZYĆ ATMOSFERĘ DOBREGO FUNKCJONOWANIA RELACJI TĘTNIĄCYCH ŻYCIEM POBUDZAĆ DO INTERESOWANIA SIĘ SPRAWAMI ROZWIJAJĄCYMI HORYZONTY GDZIE NIE PONIŻA SIĘ SAMOTNYCH CZY CIERPIĄCYCH NIE SPYCHA SIĘ ICH NA MARGINES ALE NATURALNIE WYDOBYWA SIĘ Z NICH DOBRO POPRAWIAJĄCE SAMOPOCZUCIE ORAZ KREŚLI SIĘ IM NOWE CELE A WTEDY ZNACZNIE ŁATWIEJ JEST SIĘ IM W TYM GRONIE ODNALEŹĆ.

 

 

CZASEM MŁODZIEŻ ZAPOCZĄTKOWUJE SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ JAKIEŚ DZIAŁANIA KULTURALNE W KTÓRE SIĘ W JAKIŚ SPOSÓB ANGAŻUJE NA KTÓRE ZAPRASZA ZNAJOMYCH CZY KREWNYCH LUB ZGODNIE Z ETYKIETĄ JAKIEŚ OSOBISTOŚCI Z REJONU-WTEDY ZNÓW NASTĘPUJE JAKAŚ INTEGRACJA.

 

 

 

KOŚCIÓŁ JEDNAK WYCHODZI DO MŁODYCH TAKŻE Z INNYMI PROPOZYCJAMI.

MŁODZIEŻ MŁODSZA CZĘSTO JEST ODSYŁANA DO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE -W SALKACH KOŚCIELNYCH MAJĄ MIEJSCE GRUPOWE SPOTKANIA GDZIE MŁODZIEŻ OMAWIA ZAGADNIENIA ZAINICJOWANE PRZEZ Ś.P. KSIĘDZA FRANCISZKA BLACHNICKIEGO.

JEST TO JAKAŚ FORMA SPĘDZANIA CZASU PRZEZ MŁODYCH LUDZI JEDNAKŻE POWIEDZIAŁABYM ŻE NIEKTÓRE ZAGADNIENIA WYMAGAJĄ WERYFIKACJI.

MŁODZIEŻĄ OPIEKUJĄ SIĘ RÓŻNI KSIĘŻA TAKŻE RÓŻNE JEST PODEJŚCIE.

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE DZIAŁA TAKŻE NA SZCZEBLU DIECEZJALNYM- CO GORLIWSZA MŁODZIEŻ JEŹDZI NA GRUPOWE SPOTKANIA WYBRANEJ DIAKONI ORAZ SPĘDZA TAM CZAS POD OPIEKĄ MODERATORA DIECEZJALNEGO.

TAM RÓWNIEŻ TRZEBA PAMIĘTAĆ BY STWARZAĆ DOBRĄ ATMOSFERĘ- BY MŁODZIEŻ DOBRZE SIĘ CZUŁA BY NIE BYŁO KRZYWDZĄCYCH ZACHOWAŃ ORAZ BY W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU DIAKONI WYDOBYWAĆ Z MŁODZIEŻY TALENTY.

LICZNE WARSZTATY ZNANE W CAŁYM KRAJU SZLIFUJĄ KUNSZT PODSTAW KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NP. WARSZTATY LITURGICZNO-MUZYCZNE.

JEŻELI MODERATOR DIECEZJALNY RZECZYWIŚCIE WCZUJE SIĘ W ROLĘ TO MA TYLE OBOWIĄZKÓW ŻE POZOSTAJE MAŁO CZASU NA SPANIE BO RZECZYWIŚCIE SPORO MŁODZIEŻY PRZYJEŻDŻA NA TAKIE SPOTKANIA.

NIEKTÓRA MŁODZIEŻ KSZTAŁCI SIĘ NA ANIMATORÓW KTÓRZY KIERUJĄ GRUPKAMI MŁODZIEŻY ZGODNIE Z MATERIAŁAMI FORMACYJNYMI ALE TAKŻE ORGANIZUJĄ ZABAWY INTEGRACYJNE I MODLITWĘ.

MŁODZIEŻ TEŻ BIERZE UDZIAŁ W LITURGI MSZALNEJ ORAZ CZĘSTO DZIELI SIĘ ŚWIADECTWAMI JAK BÓG ZMIENIŁ ICH ŻYCIE.

PRZYKŁADOWO W DIAKONI MUZYCZNEJ SPORO SIĘ ŚPIEWA I UCZY RELIGIJNYCH PIOSENEK ORAZ PIEŚNI KTÓRE PÓŹNIEJ SĄ ŚPIEWANE CZY GRANE NP. NA MODLITWIE CZY NA KOŚCIELNYCH UROCZYSTOŚCIACH.

TAM ROZWIJAJĄCA SIĘ KULTURA CZY TO MUZYCZNA CZY CHRZEŚCIJAŃSKA JEST DOŚĆ POWSZECHNA-PIOSENKI ORAZ MATERIAŁY FORMACYJNE SĄ SPOPULARYZOWANE-MŁODZIEŻ ZNA SIĘ NA PEWNEJ PŁASZCZYŹNIE NAWET JAK SPOTYKA SIĘ W RÓŻNYCH MIEJSCACH CZY DIECEZJACH.

 

SIOSTRY ZAKONNE TEŻ CZASEM ORGANIZUJĄ SPOTKANIA DLA GRUP MŁODZIEŻY.

 

JEŻELI JAKAŚ GRUPA PAPIESKIEGO DZIEŁA MISYJNEGO DZIECI JEST PORZĄDNIE ZORGANIZOWANA TO RÓWNIEŻ ANGAŻUJE MŁODZIEŻ DO WSPÓŁPRACY DO DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ORAZ DO WIĘKSZYCH DZIEŁ TAKŻE DLA MŁODZIEŻY ATRAKCYJNYCH.

 

CZY MŁODZIEŻĄ TAK NAPRAWDĘ INTERESUJĄ SIĘ LUDZIE BY SIĘ NIE ZMARNOWAŁA.

BIORĄC PEWNE RZECZY NA WARSZTAT NIE SPOSÓB MŁODEGO CZŁOWIEKA NIE POZNAĆ NIE POŚWIĘCIĆ UWAGI CZY TEŻ NIE PROWADZIĆ DIALOGU.

 

KIEDY MŁODZIEŻ CZUJE SIĘ NAJBARDZIEJ ZMOTYWOWANA DO CZYNIENIA DOBRA TO ZALEŻY OD WIELU RZECZY.

NAWET JEŚLI MŁODZIEŻ CZYNNIE UCZESTNICZY NP. W SPOTKANIACH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE NIE MUSI BYĆ WCALE ZMOTYWOWANA DO CZYNIENIA DOBRA ALE NP. CHCE ZAISTNIEĆ W DANYM ŚRODOWISKU SPĘDZIĆ JAKOŚ CZAS- TO TEŻ SIĘ OBSERWUJE.

 

 

MIEJSCA GDZIE MŁODZIEŻ SPĘDZA CZAS POWINNY KORELOWAĆ Z LUDZKĄ NATURĄ NIE POWINNY BYĆ ODERWANE OD RZECZYWISTOŚCI.

UWAGĘ ZWRÓCIĆ SIĘ POWINNO NA RZECZY PODSTAWOWE WAŻNE DO DOBREGO FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO UWZGLĘDNIAJĄC REALIA SPOŁECZNE.

BY OŚRODKI AKADEMICKIE SPEŁNIAŁY SWOJĄ MISJĘ ORAZ NIOSŁY TRWAŁY ROZWÓJ RZECZYWIŚCIE POWINNY BYĆ ZORIENTOWANE NP.W SYTUACJI MŁODZIEŻY.

NIERAZ WSPÓŁPRACA NIEKTÓRYCH OŚRODKÓW DOPIERO NIESIE ZA SOBĄ JAKIEŚ POZYTYWNE SPOŁECZNIE ZMIANY.

NIE ZNACZY TO IŻ NIGDZIE NIE PRAKTYKUJE SIĘ NIEKTÓRYCH RZECZY ALE NIEWOLA NIEWIEDZY JEST WCIĄŻ DUŻA A WSZECHSTRONNOŚĆ JEST POTRZEBNA.

 

STRONA W KTÓRĄ ROZWIJA SIĘ DANY OŚRODEK NIE ZAWSZE UWZGLĘDNIA RZECZYWISTE POTRZEBY SPOŁECZNE.

NAŚLADOWANIE CZASEM STARYCH DOBRYCH WZORCÓW PRZYNIESIE LEPSZE EFEKTY NIŻ NOWOCZESNA POWIERZCHOWNOŚĆ.

INFORMACJE ZACZERPNIĘTE ZE ŹRÓDEŁ KTÓRE W PRAKTYCE MAJĄ DO CZYNIENIA Z NIEKTÓRYMI PROBLEMAMI SĄ CENNIEJSZE NIŻ NAUKOWE DYWAGACJE.

WCIĄŻ ZA MAŁO DOCENIA SIĘ PROSTOLINIJNE OSOBY KTÓRE RZECZYWIŚCIE WSPÓŁPRACOWAŁY Z MŁODZIEŻĄ POŚWIĘCAJĄC WIELE CZASU ALE TAKŻE REPREZENTUJĄCE WYSOKI POZIOM Z DANEJ DZIEDZINY TAK IŻ ICH PRACA JEST INTERESUJĄCA - SĄ TO JEDNOSTKI NAUCZYCIELI STAREJ DATY KTÓRE SĄ LEPSZE NIŻ NOWOCZESNE REALIA A ICH PRACĘ TRZEBA ZAPISAĆ W HISTORI ZARCHIWIZOWAĆ BY NIE ZOSTALI ZAPOMNIANI.

UZYSKANIE WYSOKIEGO POZIOMU NIE ZAWSZE JEST UZYSKIWANE ODPOWIEDNIĄ DROGĄ.

PODSZEWKA SPOŁECZNA JEST WAŻNA.

W NIEKTÓRYCH OŚRODKACH SĄ LUDZIE DLA KTÓRYCH PRACA Z MŁODZIEŻĄ JEST PASJĄ I NIE SĄ TO WCALE TE OŚRODKI UCHODZĄCE ZA NAJNOWOCZEŚNIEJSZE. MŁODZIEŻ MA OKAZJĘ NAUCZYĆ SIĘ PEWNYCH UMIEJĘTNOŚCI CZASEM W MIEJSCACH GDZIE POSTAWIONO SOBIE ZA CEL ŻE ZROBI SIĘ EKSPERTA ZE ZWYKŁEGO CZŁOWIEKA.

PRAWDA JEST TAKA ŻE REALIA SPOŁECZNE BARDZO ODBIEGAJĄ OD IDEAŁU POMIMO NATŁOKU INFORMACJI.

 

TAM GDZIE POBOŻNOŚĆ JEST SZCZEGÓLNA ISTNIEJĄ PEWNE REALIA KTÓRYMI WARTO SIĘ ZAINTERESOWAĆ.

 

NIESTETY ŚWIAT ROBI SIĘ NIEBEZPIECZNY-LUDZIE PRZEBIEGLI CHCĄ WYKORZYSTYWAĆ RÓŻNE SYTUACJE DLA SWOICH KORZYŚCI.

 

KSZTAŁTOWANIE WRAŻLIWOŚCI MŁODZIEŻY POWINNO OPIERAĆ SIĘ NA DOBRYCH WZORCACH.

POCZUCIE EMPATI JEST POTRZEBNE DO ZROZUMIENIA DRUGIEGO CZŁOWIEKA TAK BY ZNAJDOWAŁO ODZWIERCIEDLENIE W REALIACH ORAZ BY BUDOWAĆ DOBRE RELACJE.

CZĘSTO BRAKUJE HUMANISTYCZNEGO WYKSZTAŁCENIA TAM GDZIE KONTAKT Z BLIŹNIM JEST WAŻNY TAK IŻ POWSTAJE ZNACZNA BARIERA W KOMUNIKACJI.

SZCZEGÓLNIE MŁODZIEŻY TRZEBA PRZEKAZYWAĆ WARTOŚCI HUMANISTYCZNE ORAZ TAK BY NIEKTÓRE PRAWDY NIE BYŁY JEDYNIE SUCHĄ TEORIĄ ALE BY RZECZYWIŚCIE ZNAJDOWAŁY ODZWIERCIEDLENIE W REALIACH W RELACJACH KTÓRE MŁODZIEŻ NAWIĄZUJE MIĘDZY SOBĄ CZY TEŻ ZE STARSZYM POKOLENIEM ALBO Z KONTAKCIE Z KREWNYMI.

OTWARCIE NA DRUGIEGO CZŁOWIEKA NIE POWINNO OPIERAĆ SIĘ O CIĄGŁĄ KRYTYKĘ ORAZ MONOTEMATYCZNE DRĘCZENIE ALE O WSZECHSTRONNOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCĄ DOBRE ZROZUMIENIE.

OSOBY KTÓRE DECYDUJĄ W JAKIEJŚ MIERZE O INNYCH POWINNY W REALIACH ZNAĆ ICH SYTUACJĘ ORAZ WYBIERAĆ TE DOBRE ZWYCZAJE PANUJĄCE W OKREŚLONEJ SPOŁECZNOŚCI A TAKŻE BYĆ PRZYGOTOWANE DO PODJĘCIA ROZMOWY.

PROMUJĄC JAKIEŚ ZASADY TRZEBA BY WCIELONE BYŁY RZECZYWIŚCIE W ŻYCIE A NIE BYŁY TYLKO SUCHĄ TEORIĄ KTÓRA OBIJA SIĘ O USZY.

UCZĄC WRAŻLIWOŚCI NA CHORYCH TRZEBA TĄ WRAŻLIWOŚĆ OKAZYWAĆ W RZECZYWISTOŚCI I NIE TYLKO O TYM MÓWIĆ A POSTĘPOWAĆ W SPOSÓB ODWROTNY.

POTRZEBA WIEDZIEĆ JAKIE SĄ REALIA W PRAKTYCE BY NASTĄPIŁY DOBRE ZMIANY BO TEORIA JEST ZUPEŁNIE INNA NIŻ PODEJŚCIE PRAKTYCZNE A NIEKTÓRE ŚRODOWISKA SĄ NIEBEZPIECZNE ORAZ POZOSTAJĄ POZA KONTROLĄ - ŻYJĄ TEORIĄ KTÓRA NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z PROSTĄ RZECZYWISTOŚCIĄ.

NIEJEDNOKROTNIE PROSTOTA W RELACJACH JEST POTRZEBNA BY POPRAWIĆ KOMUNIKACJĘ.

NIEKTÓRZY KIERUJĄ ROZMOWĘ W TAKI SPOSÓB IŻ Z GÓRY ZAKŁADAJĄ IŻ ROZMÓWCA NIE ORIENTUJE SIĘ W TEMACIE ORAZ MANIPULUJĄ ROZMOWĄ PODKREŚLAJĄC TO A PRAWDA NIEJEDNOKROTNIE JEST ODWROTNA.

DECYDUJĄC O CZYIMŚ STYLU ŻYCIA TRZEBABY ZNAĆ CHOCIAŻ TROCHĘ TEN STYL ŻYCIA INTERESOWAĆ SIĘ PROWADZIĆ DIALOG A NIE WYKORZYSTYWAĆ SWOJĄ SPOŁECZNĄ WYNIKAJĄCĄ CZĘSTO Z NIESPRAWIEDLIWOŚCI PRZEWAGĘ.

 

WRACAJĄC DO NAUCZYCIELI STAREJ DATY KTÓRZY REPREZENTUJĄ WYSOKI POZIOM ORAZ KTÓRZY POTRAFILI DOBRZE DOGADYWAĆ SIĘ Z MŁODZIEŻĄ I KTÓRYCH PRACA BYŁA BARDZO OWOCNA- PROSTOLINIJNOŚĆ W ICH ZACHOWANIU OTWARTOŚĆ SPRZECIWIA SIĘ NARASTAJĄCEJ W ŚWIECIE OBOJĘTNOŚCI- Z TAKIMI LUDŹMI UTRZYMUJE SIĘ SIĘ KONTAKT PRZEZ LATA I RZECZYWIŚCIE WYKAZUJĄ LUDZKIE ODRUCHY-MARTWIĄ SIĘ STARAJĄ POMAGAĆ.

DŁUGIE DOŚWIADCZENIE SPRAWIA IŻ NIE BOJĄ SIĘ NAWIĄZYWAĆ WSPÓŁPRACY

A ICH PODOPIECZNI SĄ KULTURALNI ORAZ ZARAŻENI DOBRYMI WARTOŚCIAMI.

NIEJEDNOKROTNIE MÓWIĄ ŻE OTRZYMALI SOLIDNE WYKSZTAŁCENIE CO UMOŻLIWIŁO TAKĄ WSPÓŁPRACĘ.

MŁODZIEŻ POTRZEBUJE TAKICH POMOCNIKÓW NA SWOJEJ DRODZE ŻYCIA.

OBECNIE CORAZ MNIEJ JEST TAKICH LUDZI KTÓRZY NIE SĄ NASTAWIENI NA WYCIĄGANIE Z INNYCH PIENIĘDZY CZY INNYCH RZECZY.

PODTRZYMYWANIE KULTURY DOKONUJE SIĘ TAK NAPRAWDĘ PRZEZ POJEDNYNCZE OSOBY I ŻEBY JAKIŚ OŚRODEK KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ZAISTNIAŁ WYSTARCZY CZASEM JEDNA KOMPETENTNA WSZECHSTRONNA OSOBA LUB KILKA TAKICH OSÓB ŻEBY ICH PRACA STAŁA SIĘ ROZPOZNAWALNA W OKOLICY CZY W KRAJU ORAZ DLA MŁODZIEŻY ATRAKCYJNA.

 

RAŻĄCO BRAKUJE KULTURY W WIELU ZAWODACH - CZASEM CZYJEŚ ZACHOWANIE W INNEJ SPOŁECZNOŚCI BYŁOBY NAGANNE ALE CÓŻ Z TEGO JAK NIEKTÓRE OSOBY POZOSTAJĄ POZA KONTROLĄ ORAZ WYKORZYSTUJĄ WSZYSTKIE MOŻLIWE ŚRODKI BY POGNĘBIĆ LUDZI A CO DOPIERO MYŚLEĆ O KULTURZE CZY O MŁODZIEŻY.

 

 

W NIEKTÓRYCH SPOŁECZNOŚCIACH NIEKIEDY ISTNIEJE TENDENCJA DO POWSTAWANIA SKRAJNEJ NOWOMOWY KTÓRA SPYCHA NA BOK WAŻNE SPRAWY CZY PROBLEMY.

BYWA TAK IŻ TERMINY NAUKOWE NIETRAFNIE OPISUJĄ JAKIEŚ ZJAWISKA NIE SŁUŻĄ DOBRYM OCELOM ORAZ NIE MAJĄ NIC WSPÓLNEGO Z PRAKTYKĄ.

MÓWIĄC DO ROZMÓWCY NIE ZAWSZE ROZUMIE ON TERMINY NAUKOWE DLATEGO PROSTOTA WYPOWIEDZI UŁATWIA KOMUNIKACJĘ.

NIE NALEŻY JEDNAK POZOSTAWIAĆ ROZMÓWCY W NIEWIEDZY - NIEKTÓRE RZECZY TRZEBA WYTŁUMACZYĆ.

SĄ SYTUACJE GDY OCZEKUJE SIĘ RZECZOWEJ ORAZ KOMPETENTNEJ INFORMACJI W ZALEŻNOŚCI OD POWAGI PROBLEMU CZY ZAGADNIENIA- CZAS TAKIEJ ROZMOWY BYWA BARDZO CENNY.

ZDARZA SIĘ I TAK ŻE ROZMÓWCA JEST KOMPETENTNY W TEMACIE ROZMOWY GDYŻ NP. DŁUGO SIĘ Z JAKIMŚ PROBLEMEM BORYKA.

 

INNA SPRAWA JEST TAKA BY MÓWIĆ O RZECZACH ZŁYCH ORAZ NIEDOBRYCH-JEDNAKŻE ZASTRASZENIE W NIEKTÓRYCH SPOŁECZNOŚCIACH JEST TAKIE IŻ LUDZIE BOJĄ SIĘ ODEZWAĆ.

 

W KOŚCIELE JEST CZĘSTO TAK IŻ W PEWNYM MOMENCIE GDY MŁODZIEŻ OSIĄGA PEWIEN WIEK PRZESTAJE BYĆ ZAOPIEKOWANA.

NIEKTÓRE OŚRODKI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SĄ TAKIE IŻ NAWIĄZUJĄ WSPÓŁPRACĘ NA WIELE LAT TAK IŻ OSOBY STARSZE TAKŻE ZNAJDĄ TAM SWOJE MIEJSCE DO DZIAŁANIA JEŻELI SĄ NP. PASJONATAMI.

 

W NIEKTÓRYCH ZAWODACH NARASTA TAKI BRAK KULTURY ORAZ OBOJĘTNOŚĆ ŻE KTOŚ ZACHOWUJĄCY SIĘ W SPOSÓB GRZECZNY BYWA NAPIĘTNOWANY ORAZ ZEPCHNIĘTY NA MARGINES.

 

 

NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY OŚRODKAMI AKADEMICKIMI POWINNO NIEŚĆ ZA SOBĄ PRZEMYCANIE TYCH DOBRYCH CZY TO NOWYCH CZY MOCNO TRADYCYJNYCH DÓBR W KAŻDĄ ZE STRON STANIE NA STRAŻY TEGO BY EDUKACJA BYŁA POŁĄCZONA Z DOBRYM WYCHOWANIEM MŁODZIEŻY ALE BY PANOWAŁY TAM REALIA ZDROWE OPARTE O NAJLEPSZE CHOĆ MAŁO ZNANE KRYTERIA PSYCHOLOGICZNE. KSZTAŁCENIE OPIERAĆ SIĘ POWINNO O DOBRE METODY- DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z EDUKACJĄ POWINNY BYĆ WYMIENIANE.

NIEJEDNOKROTNIE MŁODZIEŻ CZUJE ŻE JAKIEŚ RZECZY IM NIE ODPOWIADAJĄ OGRANICZAJĄ ICH LUB KRZYWDZĄ ALBO TEŻ SĄ NIEBEZPIECZNE TAK IŻ TEŻ TO POWINNO BYĆ UWZGLĘDNIANE OGLĄD SYTUACJI POWINIEN MIEĆ MIEJSCE A STRAŻNICY KULTURY POWINNI WIEDZIEĆ CO DZIEJE SIĘ W ICH OŚRODKACH- CZASEM TRZEBA ZWRÓCIĆ UWAGĘ CZY KOGOŚ POUCZYĆ TAK JAK TO ZRESZTĄ BYWA W REALNOŚCI PRAKTYCZNEJ.

DOGLĄDANIE PORZĄDKU TEŻ POWINNO MIEĆ MIEJSCE INTERESOWANIE SIĘ MŁODZIEŻĄ POŚWIĘCANIE CZASU BYCIE W POBLIŻU.

 

WYCHOWYWANIE MŁODZIEŻY TRUDNEJ TAKŻE JEST WYZWANIEM.

MŁODZIEŻ MA WIELE PYTAŃ NATURY ETYCZNEJ - CZASEM LEPSZE WYDAJE SIĘ ZŁAGODZENIE SYTUACJI.

ZWRACANIE UWAGI IŻ ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST SZCZEGÓLNIE POTRZEBNA USIŁUJE SIĘ NAWIĄZYWAĆ Z MŁODZIEŻĄ KONTAKT BY JAKOŚĆ PORADZIĆ SOBIE Z SAMOWOLĄ.

BIORĄC POD UWAGĘ IŻ W NIEKTÓRYCH MŁODZIEŻOWYCH ŚRODOWISKACH ROZWIĄZŁOŚĆ OBYCZAJOWA JEST DUŻA CHOCIAŻ MŁODZIEŻ TO NA POZÓR KAMUFLUJE POTRZEBNE SĄ JAKIEŚ RADY.

BÓG KREATOR DECYDUJE O POCZĘCIU ALE TAKŻE O ŚMIERCI CZŁOWIEKA.

POCZĘCIE ISTOTY LUDZKIEJ NIESIE ZA SOBĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I JEST TO GŁÓWNY POWÓD TEGO IŻ NIEKTÓRE ZACHOWANIA MŁODZIEŻY SĄ BARDZO RYZYKOWNE A POJAWIENIE SIĘ POCZĘTEGO DZIECKA WIĄŻE SIĘ Z DUŻĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ Z TROSKĄ O LOS TEJ NOWEJ ISTOTY.

CZY ZATEM STOSOWANIE PREZERWATYW WYDAJE SIĘ BARDZIEJ MORALNE NIŻ IGRANIE Z LOSEM NOWO POCZĘTEGO ŻYCIA.

KOŚCIÓŁ PRZECIWSTAWIA SIĘ ANTYKONCEPCJI.

NIE KAŻDEMU SEKS KORELUJE Z MIŁOŚCIĄ I PRZYPADKOWYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH W NIEKTÓRYCH ŚRODOWISKACH MŁODZIEŻOWYCH JEST SPORO- TRUDNO ROZMAWIAĆ Z MŁODZIEŻĄ NIE WIEDZĄC O REALIACH LUB UDAWAĆ ŻE TEGO NIE MA.

NAPRAWDĘ RODZICE MAJĄ POWODY BY MARTWIĆ SIĘ O LOS MŁODZIEŻY.

STARSZA MŁODZIEŻ TEŻ CZĘSTO NIE UKRYWA ŻE ICH DOMENĄ JEST DĄŻENIE DO PRZYJEMNOŚCI.

 

NAWET JEŚLI MŁODZIEŻ NALEŻY DO JAKICHŚ UGRUPOWAŃ KATOLICKICH TO NIE ZNACZY ŻE TA MŁODZIEŻ JEST TAKA ŚWIĘTA IŻ NIEKTÓRE PROBLEMY TAM NIE WYSTĘPUJĄ. JEŻELI MŁODZIEŻ NIE BOI SIĘ MÓWIĆ O SWOICH PROBLEMACH TO WTEDY ŁATWIEJ JAKOŚ BYĆ PRZYGOTOWANYM NA RÓŻNE OPCJE.

ZDARZA SIĘ ŻE MŁODZIEŻ UCIEKA OD PRZEMOCY ORAZ BRAKU ZDROWEGO DIALOGU I ZNAJDUJE SOBIE ZAJĘCIE NA MARGINESIE SPOŁECZNYM.

 

 

TAK NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZEŃSTW JEST WIELE.

MŁODZIEŻ CZĘSTO NAWIĄZUJE MIĘDZY SOBĄ RELACJE-CZY TO KOLEŻEŃSKIE CZY PRZYJACIELSKIE - NIE NALEŻY TYCH RELACJI NISZCZYĆ ALBO IZOLOWAĆ MŁODZIEŻY.

MŁODZIEŻ NIE ZAWSZE NAWIĄZUJE RELACJE NA PODSZEWCE OBYCZAJOWO ZŁEJ.

NIEOFICJALNIE CZĘSTO NASTĘPUJE ROZLUŹNIENIE RELACJI ORAZ WIĘKSZA SWOBODA W KOMUNIKOWANIU SIĘ.

 

POPRAWIENIE OBYCZAJOWOŚCI ŻEBY MŁODZIEŻ CZUŁA SIĘ BARDZIEJ DOJRZAŁA UZYSKUJE SIĘ NIEKTÓRYM SPOSOBEM.

WIEDZĄC JAK DUŻĄ ROLĘ PEŁNIĄ NIEKTÓRE CECHY W PEWNYCH DZIEDZINACH WARTO ZWRÓCIĆ NA TO UWAGĘ BY POBUDZIĆ MŁODZIEŻ DO ROZWOJU ORAZ NAKREŚLIĆ NOWE CELE.

TUTAJ ZNOWU KŁANIA SIĘ WSPÓŁPRACA RÓŻNYCH OŚRODKÓW AKADEMICKICH BO W RÓŻNYCH MIEJSCACH KŁADZIE SIĘ NACISK NA INNE CECHY CZY WARTOŚCI.

ROZWÓJ NASTĄPIĆ POWINIEN NA JAKIEJŚ PODSZEWCE.

OPRÓCZ UMIEJĘTNOŚCI SĄ TAKŻE PEWNE CECHY NA KTÓRE ZWRACA SIĘ UWAGĘ.

 

NIE CHODZI TAKŻE O TO BY NP. ZABRANIAĆ MŁODEMU CZŁOWIEKOWI UDZIAŁU W JAKIEJŚ IMPREZIE GDZIE TAKŻE NASTĘPUJE INTEGRACJA ALE O ZACHOWANIE ZDROWEGO DYSTANSU GDZIE MŁODY CZŁOWIEK Z NATURY NIE DA SIĘ WCIĄGNĄĆ W NIEBEZPIECZNE SYTUACJE A TAKŻE JE ROZPOZNAJE.

 

 

NA SPOTKANIACH NA SZCZEBLU DIECEZJALNYM RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE NIGDY CHYBA NIE SIĘGANO PO ALKOHOL ALE TO NIE ZNACZY ŻE TAMTEJSZA MŁODZIEŻ W INNYCH SYTUACJACH PO ALKOHOL NIE SIĘGAŁA. ROZMAWIANO CZASEM NA TEMAT ALKOHOLIZMU I RZECZYWIŚCIE MŁODZIEŻ BYŁA RACZEJ ABSTYNENCKA A BYŁO TEJ MŁODZIEŻY SPORO.

DLA NIEKTÓRYCH IMPREZA BEZ WÓDKI TO GŁUPOTA ALE NIE WSZYSCY CHCĄ BYĆ UTOŻSAMIANI Z ALKOHOLEM.

POBOŻNOŚĆ NIEKTÓRYCH LUDZI JEST TAKA ŻE PRAWIE ALKOHOLU NIE PIJĄ ORAZ NIE NADUŻYWAJĄ.

 

 

IZABELA PLEWIK.

 

 

 

PISZĄC LUDZIOM PEWNE RZECZY KTÓRYCH GDZIE INDZIEJ NIE ZNAJDĄ ORAZ KTÓRE MIĘDZY INNYMI NIE WIADOMO CZY NIE URATUJĄ JAKICHŚ RODZIN I SPRAWIĄ ŻE LUDZIE BĘDĄ SIĘ CZULI LEPIEJ ORAZ ŻE ICH RELACJE POKIEROWANE TYM DOBRYM PRZYKŁADEM STANĄ SIĘ NAMIASTKĄ NIEBA - NIE JEST NA CELU BY BYŁY TO JAKIEŚ ZŁE POUCZENIA ALE CENNE INFORMACJE KTÓRE SĄ TEŻ POTRZEBNE DO REALIZACJI PLANÓW MATKI BOŻEJ.

INNE PORUSZANE TUTAJ TEMATY TEŻ SĄ WAŻNE.

CZASEM TRZEBA OSOBIE PEWNE RZECZY POWIEDZIEĆ BO TA OSOBA TEGO NIE WIE TAK JAK TO DIALOG KIERUNKUJĄ LOKUCJE WEWNĘTRZNE.

TO JAK BARDZO MATKĘ BOŻĄ OBCHODZI LOS JEJ DZIATEK JEST PRZEJAWEM MIŁOŚCI ORAZ TEGO ŻE KOCHA.

 

 

 

MÓWI SIĘ ŻE KRYZYS W NIEKTÓRYCH KRAJACH JEST KRYZYSEM LIDERÓW CZY PRZYWÓDCÓW.

 

BYCIE LIDEREM TO NAKREŚLENIE JAKIEJŚ WIZJI ROZWINIĘCIE OKREŚLONEJ IDEI PRZY APROBACIE NIEKTÓREJ SPOŁECZNOŚCI-PORWANIE LUDZI DO JAKIEGOŚ DZIAŁANIA.

NASTAWIENIE NA JAKOŚĆ RELACJI JEST BARDZO WAŻNE GDYŻ RZĄDZENIE NIE JEST PRZEWODZENIEM.

ODRÓŻNIĆ NALEŻY BYCIE LIDEREM OD WŁADZY GDZIE UŻYWA SIĘ WOBEC LUDZI SIŁY.

LIDER POTRAFI WPROWADZIĆ DOBRE RELACJE POCIĄGNĄĆ W STRONĘ DOBRYCH IDEI A TAKŻE WPROWADZIĆ JAKĄŚ SPRAWIEDLIWOŚĆ TAK IŻ KORZYŚCI SĄ ROZŁOŻONE W GRUPIE A NIE CZERPANE JEDYNIE JEDNOSTKOWO.

BY ZMOBILIZOWAĆ LUDZI DO DZIAŁANIA POTRZEBA ZNAĆ ICH POTENCJAŁ BY Z WŁASNEJ WOLI ANGAŻOWALI SIĘ W DZIAŁANIE GRUPY WIDZĄC WSPÓLNE NAKREŚLONE CELE ORAZ DOSTRZEGAĆ W NICH JAKĄŚ WARTOŚĆ.

POCZUCIE SENSU DZIAŁANIA POMAGA MOTYWOWAĆ.

 

CECHĄ LIDERA JEST CZĘSTO WIZJONERSTWO ORAZ WŁASNY STYL.

NAKREŚLENIE JAKIEJŚ WIZJI BYWA CZASEM BARDZO WARTOŚCIOWE.

OGLĄD NA OKREŚLONĄ SPOŁECZNOŚCI ORAZ PANUJĄCE TAM ZASADY I NAWET OBYCZAJE POMAGA KONSTRUKTYWNIE MOTYWOWAĆ DO DZIAŁANIA ORAZ NIE NAROBIĆ JAKICHŚ POWAŻNYCH SZKÓD ALE SKUTECZNIE PRZEKONYWAĆ.

 

 

PRZEWODZENIE JEST RODZAJEM RELACJI MIĘDZYLUDZKICH WYZNACZANIEM KIERUNKU WKOŃCU REALIZACJĄ JAKIEGOŚ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

DLA GRUPY POCZUCIE CELU LUB MISJI JEST WAŻNE ŁĄCZY NIEPRZYPADKOWO LUDZI.

ZWYKŁE POLECENIE DZIAŁANIA CZĘSTO NIE SKUTKUJE OWOCNIE JEŻELI NIE JEST ZMOTYWOWANE ORAZ NIE ZNAJDUJE ODZWIERCIEDLENIA W RELACJACH.

 

LIDER CZASEM MA JAKIŚ SWÓJ WYPRACOWANY STYL PRZEWODZENIA INNYM ORGANIZOWANIA WYSIŁKU.

LUDZIE KTÓRZY WYRAŻAJĄ INICJATYWĘ W ROZWIĄZYWANIU BIEŻĄCYCH ZADAŃ ORAZ PROBLEMÓW DANYCH GRUP INSTYTUCJI A NAWET PAŃSTWA BY BEZPIECZNIE POKIEROWAĆ JAKIMŚ DZIAŁANIEM SĄ CZASEM CENIENI.

 

PRZEWODZI SIĘ RÓŻNYM GRUPOM- CZY TO KREWNYCH CZY RÓWIEŚNIKÓW CZY W JAKIEJŚ INSTYTUCJI.

GRUPA WCALE NIE MUSI BYĆ FORMALNA ŻEBY ZOSTAŁA PORWANA DO REALIZACJI JAKIEJŚ IDEI.

 

W PEWNYM CZASIE KREOWANIEM WIZERUNKU LIDERA ZAJMOWAŁA SIĘ FUNDACJA BATOREGO MAJĄCA NA CELU TEŻ MIĘDZY INNYMI POPRAWIENIE DEMOKRACJI.

 

W OBECNYM ŚWIECIE NARASTA NIEBEZPIECZEŃSTWO ALIENACJI ZOBOJĘTNIENIA ZUBOŻENIA RELACJI A PRZEŁAMANIE TEGO SPRAWIA IŻ LUDZIE NA NOWO ZACZYNAJĄ SIĘ JEDNOCZYĆ -NP. KREWNI ODWIEDZAJĄ SIĘ NIEKTÓRZY ZACZYNAJĄ POWAŻNIE TRAKTOWAĆ NIEKTÓRE SPRAWY I W RELACJACH ZACZYNA PŁYNĄĆ TĘTNIĄCA ŻYCIEM KREW TAK IŻ NIE MA PUSTKI ALE JEST NADZIEJA NA LEPSZE.

 

AUTENTYCZNI PRZYWÓDCY STARAJĄ SIĘ WYWAŻYĆ INTERESY OSOBISTE GRUPOWE SPOŁECZNE.

BYWAŁO I TAK ŻE CI CO KIEDYŚ DORWALI SIĘ DO WŁADZY FAWORYZOWALI INTERESY JAKIEJŚ GRUPY SPOŁECZNEJ NP. ZA ADOLFA HITLERA.

SĄ TAKIE OSOBY KTÓRE DRĘCZĄ AŻ NIE POSTAWIĄ NA SWOIM ORAZ INTERESOWNE.

 

 

MŁODZIEŻ CZĘSTO WYCZUWA UŻYCIE SIŁY LUB GDY OFICJALNIE W RELACJACH STOSUJE SIĘ ŚRODKI BRZYDKIE NP. PONIŻAJĄCE PRZEZWISKO W OBECNOŚCI MIĘDZY INNYMI MŁODZIEŻY ORAZ BRANIE SIĘ ZA OTOCZENIE ŻEBY TAKIE NAZYWANIE PRZYLGNĘŁO.

 

 

IZABELA PLEWIK.

 

 

 

CZĘSTO U KRESU ŻYCIA CZŁOWIEK ZDAJE SOBIE SPRAWĘ JAK WAŻNE SĄ RELACJE NP. Z KREWNYMI. NAWET W OSTATNICH CHWILACH ŻYCIA WAŻNE STAJE SIĘ DLA CZŁOWIEKA BY MIEĆ PRZY SOBIE NIEKTÓRYCH KREWNYCH ORAZ BY SIĘ Z NIMI BLISKO POŻEGNAĆ.

CZASEM LUDZIE POTRZEBUJĄ POMOCY ORAZ PRZEKONANIA ICH DO TAKIEGO GESTU ALE CZŁOWIEK NA BLISKIE RELACJE POWINIEN BYĆ WYCZULONY NIE TYLKO U KRESU ŻYCIA A POMAGANIE W PEWNYM PORZĄDKOWANIU RELACJI TO WYZWANIE TAKŻE DLA KOŚCIOŁA.

KIEROWANIE SIĘ DOBREM BLIŹNIEGO JEST NIEZMIERNIE POTRZEBNE.

NIE KAŻDY CZŁOWIEK JEST NA TYLE OTWARTY BY POWIEDZIEĆ-JESTEM DOSTĘPNY-JEŚLI MACIE JAKIEŚ PROBLEMY DZWOŃCIE NAWET W ŚRODKU NOCY.

WYCIĄGANIE KOGOŚ Z OPRESJI WYCHODZI CHYBA TROCHĘ Z MODY- OTWARTOŚĆ JEST JEDNAK NIEZMIERNIE POTRZEBNA.

PISZĄC SPORO O OTWARTYM DIALOGU TAK IŻ NIEZORIENTOWANI W TEMACIE Z PEWNOŚCIĄ NIEKTÓRYCH RZECZY CHYBA NIE ZROZUMIEJĄ-TO WCIĄŻ NAKREŚLANIE WARUNKÓW PRZYJAZNYCH CZŁOWIEKOWI JAKO METODA LECZENIA ALE NIE ZNAJDUJĄCA ODZWIERCIEDLENIE TYLKO W LECZENIU LECZ TEŻ W ŻYCIU.

NIEKTÓRZY POWIEDZĄ ŻE W TYM CO PISZĘ O MŁODZIEŻY BRAKUJE AKCEPTACJI ALE TO RZECZY POTRZEBNE DO TEGO NA CO POWINIEN ZWRÓCIĆ UWAGĘ KOŚCIÓŁ ORAZ MIĘDZY INNYMI ŚRODOWISKO AKADEMICKIE.

NAWET TA BARDZIEJ ZMANIEROWANA MŁODZIEŻ ANGAŻUJE SIĘ W JAKIEŚ PEWNEGO RODZAJU DOBRE DZIAŁANIA GDY SIĘ TO ZAPROPONUJE CHOCIAŻ CZASEM TO DLA TEJ MŁODZIEŻY JAKBY OBCIACH-ILU KATECHETÓW STARA SIĘ NAWIĄZAĆ RELACJE TEŻ Z TĄ MŁODZIEŻĄ TRUDNĄ - TŁUMACZYĆ IM NIEKTÓRE RZECZY PO LUDZKU ORAZ BYĆ OTWARTYM NA ICH PROBLEMY.

W DOMU MŁODZIEŻ WYCHOWYWANA JEST CZASEM LIBERALNIE W NIEKTÓRYCH KWESTIACH.

TO IŻ MŁODZIEŻ BYWA TRUDNA NIE ZNACZY TEŻ IŻ NIE MA ŻADNYCH PASJI ORAZ ZAINTERESOWAŃ.

CZĘSTO BYWA TAK IŻ POTRZEBNE JEST JAKIEŚ POKIEROWANIE INTELIGENTNE PRZEKONANIE.

JAKIŚ PRZYKŁAD SUMIENIA TEŻ JEST CZASEM POTRZEBNY BY NP.UŚWIADOMIĆ LUDZIOM ŻE WARTO NP. DBAĆ O NIEKTÓRE RELACJE.

CZĘSTO ZA PEWNE RZECZY OBWINIA SIĘ BOGA A TAK NAPRAWDĘ JEST TO WINA LUDZI.

POWIEDZIAŁABYM NAWET ŻE NIEKTÓRYCH RELACJI NAWET RODZINNYCH TRZEBA UCZYĆ BO NIEJEDNOKROTNIE LUDZIE BYWAJĄ POGUBIENI.

CZĘSTO NIE BYWA IDEALNIE WIĘC USTAWIENIE LUDZI W PEWIEN SPOSÓB BY ICH JESZCZE BARDZIEJ NIE PORÓŻNIĆ BYWA CZASEM POMOCNE.

SĄ JEDNAK TEŻ DOBRE PRZYKŁADY NP. ŚWIADECTWA NIEKTÓRYCH MATEK SKORYCH DO DUŻYCH POŚWIĘCEŃ NA RZECZ SWOICH DZIECI.

KOBIETY SĄ CZĘSTO BARDZIEJ EMOCJONALNE NIŻ MĘŻCZYŹNI WIĘCEJ UCZUCIOWE CHOCIAŻ NIE MUSI TO BYĆ ZAWSZE REGUŁĄ.

BYWA I TAK ŻE TO MATKI SĄ BARDZIEJ OTWARTE NA DIALOG ZE SWOIMI NAWET DOROSŁYMI DZIEĆMI ORAZ BARDZIEJ SIĘ PRZEJMUJĄ ICH PROBLEMAMI-CZĘŚCIEJ NIOSĄ POMOC ORAZ WYCZUWAJĄ SYTUACJE GDY SĄ DZIECIOM POTRZEBNE.

SĄ SYTUACJE GDY DZIECKO DOMAGA SIĘ OBECNOŚCI MATKI BO MATKA NP. POMAGA ZNOSIĆ JAKIEŚ CIERPIENIE.

CZASEM MATCE KTÓRA WIDZI JAK JEJ DZIECKO CIERPI TRUDNO PRZEZ TO PRZEJŚĆ ALE NIESIE OGROMNE WSPARCIE EMOCJONALNE CZASEM JEDYNE-NIE POZWALA ONA BY JEJ DZIECKO CZASEM CIĘŻKO CHORE NP. NA RAKA BYŁO TAKŻE ZANIEDBANE NIEUMYTE NIEUBRANE GŁODNE BIORĄC TE OBOWIĄZKI NA SIEBIE.

TU NIE WYSTARCZY UDAWAĆ MIŁEGO ALE POMOC MATKI JEST OPARTA O BLISKI DIALOG OGROM POŚWIĘCONEGO CZASU.

GDY DZIECI SĄ MAŁE NIE WYSTARCZY MIEĆ Z NIMI KONTAKT NA CHWILĘ ALE WYMAGAJĄ OPIEKI RODZICÓW CAŁY CZAS STĄD POTRZEBA ZAZWYCZAJ SPORO CIERPLIWOŚCI.

GORZEJ JAK ZAMIAST POMÓC UPORZĄDKOWAĆ LUDZIOM RELACJE NISZCZY SIĘ JE NAMAWIAJĄC ICH DO PRZEMOCY PONIŻANIA ZASTRASZANIA ALBO MĄCI SIĘ W JAKIEJŚ RODZINIE NA RÓŻNE SPOSOBY.

 

 

JAK TO JEST Z TYM BOGIEM I CHODZENIEM DO KOŚCIOŁA.

CZY NIEKTÓRZY NIE SPŁYCAJĄ SWOICH RELACJI Z BOGIEM DO ODFAJKOWANIA NIEDZIELNEJ MSZY MÓWIĄC PRZECIEŻ NIE PRZESADZAM.

CZASEM WARTO WYBRAĆ SIĘ DO KOŚCIOŁA TEŻ W TYGODNIU.

BYWA TAK ŻE CZŁOWIEK MA JAKIEŚ OBOWIĄZKI KTÓRE WYDAJE SIĘ ŻE PRZEDKŁADA PONAD TE RELIGIJNE .

 

 

KOLEJNA SPRAWA JEST TAKA IŻ W SPOŁECZEŃSTWIE ZAKORZENIONE SĄ PEWNE UPRZEDZENIA STEREOTYPY KTÓRE SĄ POWODEM TEGO ŻE W NIEKTÓRYCH SPRAWACH STOSUJE SIĘ ZBYT OSTRE ORAZ NADMIERNIE RADYKALNE NAWET BRUTALNE ŚRODKI W WYNIKU CZEGO CZŁOWIEK JEST NIEHUMANITARNIE TRAKTOWANY.

NIEJEDNOKROTNIE OSOBA POSŁUGUJĄCA SIĘ ŁAGODNIEJSZYMI ŚRODKAMI ORAZ ZNAJĄCA NOWE CHOCIAŻ WCIĄŻ MAŁO ZNANE METODY SPRAWI IŻ ŻYCIE NIEKTÓRYCH OSÓB SIĘ POLEPSZY.

 

 

JAK JUŻ PISAŁAM EMOCJONALNOŚĆ W CHARAKTERZE KOBIET CZĘSTO JEST CECHĄ PRZEWAŻAJĄCĄ ZAŚ W U MĘŻCZYZN OBSERWUJE SIĘ PODEJŚCIE BARDZIEJ KONKRETNE CHOCIAŻ NIE ZAWSZE MUSI TAK BYĆ.

WYDAJE SIĘ ŻE TO MATKI PRZEJMUJĄ WIODĄCĄ OPIEKĘ NAD DZIEĆMI ALE JAKIŻ PIĘKNY TO WIDOK GDY MĘŻCZYZNA PRZYTULA SWOJE DZIECKO.

CZASEM TEŻ INNE OSOBY Z RODZINY PRZEKAZUJĄ DZIECIOM JAKIEŚ WARTOŚCI CZY TEŻ UMIEJĘTNOŚCI POKŁADAJĄC W DZIECIACH UCZUCIA.

NIEZNAJOMOŚĆ STYLU ŻYCIA LUDZI CZY TEŻ ODERWANE OD RZECZYWISTOŚCI OSĄDY NIE POMOGĄ LUDZIOM W UPORZĄDKOWANIU RELACJI.

JEŻELI PEWNE RZECZY SĄ PO TO ABY NIEŚĆ POMOC TAKŻE PROSTYM LUDZIOM ZATEM TRZEBA WNIKNĄĆ W LUDZKIE RELACJE SPOSOBEM TAKIM BY UZYSKAĆ POZYTYWNY EFEKT.

CZASEM I KORZYSTNE BYWA WMÓWIENIE KOMUŚ MIŁOŚCI DO JEGO DZIECKA CZY RACZEJ UZMYSŁOWIENIE.

RODZICE NIE ZAWSZE DOBRZE DOGADUJĄ SIĘ Z DZIEĆMI - NASTOLATKI NP. SKUTECZNIE CZASEM KRYJĄ SIĘ Z PALENIEM MARIHUANY ALE KTOŚ KTO SIĘ O TYM CZY O INNYCH ICH PROBLEMACH NIGDY NIE DOWIE TO NIE BĘDZIE WSTANIE IM TEŻ NIGDY POMÓC ANI ICH ZROZUMIEĆ.

KULTURA NIEKTÓREJ MŁODZIEŻY IDZIE W TAKIM KIERUNKU ŻE PALENIE MARIHUANY JEST W MODZIE A MŁODZIEŻ NIE ZDAJE SOBIE SPRAWY Z KONSEKWENCJI ZDROWOTNYCH - POCZUCIE ODLOTU JEDNAK PRZEWAŻA.

CZY KATECHETA WIE O RZECZYWISTYCH PROBLEMACH MŁODZIEŻY NAD KTÓRĄ SPRAWUJE OPIEKĘ - RZADKO KIEDY MŁODZIEŻ NA TYLE SIĘ OTWIERA ORAZ NIE ZAWSZE UZYSKUJE DYSKRECJĘ.

CZASEM RODZICE POWIEDZĄ DZIECKU - ZACHOWUJ SIĘ - BY NIE NAROBIŁO JAKIEGOŚ OBCIACHU CZUJĄC SIĘ W JAKIŚ SPOSÓB ODPOWIEDZIALNYMI.

JEŻELI KOBIETA NAPRAWDĘ KOCHA SWOJEGO MĘŻCZYZNĘ TO MIŁOŚĆ DO DZIECI TEJ KOBIETY ORAZ TEGO MĘŻCZYZNY JEST CZYMŚ NATURALNYM ORAZ OGROMNA TROSKA - WTEDY KIEROWANIE SIĘ DOBREM DZIECI WYNIKA NIE TYLKO Z WOLI ALE TAKŻE Z UCZUĆ -TAK PRZYNAJMNIEJ POWINNO BYĆ.

 

W NIEBIE ISTNIEJE TYLKO JEDNA MIŁOŚĆ WIECZNA ORAZ PRAWDZIWA - NIEBIAŃSKA MONOGAMIA.

 

DZIECI CZY TO ZDROWE BĄDŹ CHORE ŻYĆ MUSZĄ W JAKICHŚ WARUNKACH ŻEBY CZUŁY SIĘ BEZPIECZNIE.

STWORZENIE ATMOSFERY SPRZYJAJĄCEJ DOBREMU ROZWOJOWI DZIECKA TO TAKŻE WNIESIENIE W ICH ŻYCIE NIEKTÓRYCH UMIEJĘTNOŚCI DBANIE O WYOBRAŹNIĘ ALE WSZYSTKO W OPARCIU O ZDROWE RELACJE.

STYMULOWANIE ROZWOJU DZIECKA OPIERA SIĘ CZASEM NAWET O BODŹCE DŹWIĘKOWE ALBO O KONTAKT ZE ZWIERZĘTAMI.

CIEKAWA TERAPIA ZWANA SNOEZELEN TEŻ UZMYSŁAWIA PEWNE RZECZY - POPRZEZ STYMULOWANIE ZMYSŁÓW POLEPSZA SIĘ ROZWÓJ DZIECI.

STWORZENIE TAKICH WARUNKÓW SPOŁECZNYCH BY DZIECI NIE BYŁY ZABIJANE W ŁONIE MATKI TO TEŻ BARDZO DUŻO TAK JAK I PRZEKONANIE SPOŁECZEŃSTWA DO NIEKTÓRYCH DOBRYCH WARTOŚCI.

 

W NIEKTÓRYCH SPOŁECZNOŚCIACH NIE PANUJĄ ŻADNE ZASADY - LUDZIE CHCĄ PRZYWŁASZCZAĆ SOBIE RÓŻNE RZECZY TEŻ INTELEKTUALNIE.

SĄ CZASEM OSOBY MAJĄCE UKRYTE TALENTY LUB ZALETY A ODKRYCIE ICH WYMAGA WYOSTRZONEGO SPOJRZENIA.

NIE KAŻDĄ DROGĄ SIĘ TRAFI DO CZŁOWIEKA - DOŚWIADCZENIA ZWYKŁYCH LUDZI SĄ CZĘSTO AUTENTYCZNE I NIE ODERWANE OD RZECZYWISTOŚCI TAK JAK PAMIĘTNIKI NIEKTÓRYCH MATEK.

TO MATKA JEST CZĘSTO GŁÓWNĄ OSOBĄ NIOSĄCĄ POMOC PRAWIE ZAWSZE W ZASIĘGU RĘKI NIOSĄC NA SWOICH BARKACH RÓŻNE DODATKOWE OBOWIĄZKI.

TYLKO CHYBA NIEKTÓRE MATKI POTRAFIĄ WCZUĆ SIĘ W CIERPIENIE SWOJEGO CZASEM JUŻ DOROSŁEGO DZIECKA NP.CHOREGO NP. NA ROZSIANY NOWOTWÓR TAK IŻ NIE PODNIESIE NA NIEGO RĘKI ANI GŁOSU ALE ROBI WSZYSTKO BY UKOIĆ BÓL- WSZYSTKIMI SIŁAMI STARA SIĘ RATOWAĆ SWOJE DZIECKO NAPEŁNIAĆ NADZIEJĄ CHOCIAŻ SZANSE NA PRZEŻYCIE SĄ CZASEM NIKŁE.

TO PEWNA MATKA AUTENTYCZNIE OPISYWAŁA W KSIĄŻCE KTÓRĄ REKOMENDOWAŁ PEWIEN ZMARŁY NIE TAK DAWNO ONKOCELEBRYTA JAK W PEWNYM MOMENCIE KŁADŁA SIĘ KOŁO SWOJEGO DOROSŁEGO JUŻ DZIECKA KTÓREGO ORGANIZM BYŁ SKRAJNIE WYNISZCZONY PRZEZ NOWOTWÓR PRZYTULAŁA CAŁOWAŁA MÓWIŁA ŻE KOCHA TO DOROSŁE JUŻ DZIECKO A ONO DOMAGAŁO SIĘ CZĘSTO KONTAKTU Z NIĄ ORAZ JEJ OBECNOŚCI W POBLIŻU.

TO CZY LUDZIE MÓWIĄ SWOIM DZIECIOM ŻE ICH KOCHAJĄ TEŻ JEST CIEKAWE JAKBY ICH O TO ZAPYTAĆ.

ODPOWIEDZI BYWAJĄ RÓŻNE.

CZASEM PORUSZENIE TEMATU MIŁOŚCI DO DZIECKA PRZEZ OSOBĘ BĘDĄCĄ MEDIATOREM POMAGA POPRAWIĆ RELACJE.

 

MAŁE DZIECI ZAŚ POWINNY BYĆ CAŁY CZAS PILNOWANE BY CHRONIĆ JE PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWAMI.

SPOSOBY SĄ NA TO RÓŻNE I NIE CHODZI WCALE O TO ŻEBY CAŁKOWICIE OGRANICZAĆ WOLNOŚĆ CZY SWOBODĘ DZIECKA ALE BY NIE DOPUŚCIĆ DO SYTUACJI NIEBEZPIECZNEJ ŻE NP. WBIEGNIE POD JADĄCY SAMOCHÓD.

TUTAJ APEL- BY DZIECI BYŁY POD TAKĄ OPIEKĄ ŻE BĘDĄ UPILNOWANE A NIE ŻE SZCZELI IM DO GŁOWY POMYSŁ NP.ŻEBY PRZEBIEC DO BABCI DROGĄ PRZEZ AUTOSTRADĘ DO CZEGO MAŁEGO DZIECKA CHYBA RACZEJ NIE JEST WSKAZANE PODKUSZAĆ I MÓWIĆ O TAKIM POMYŚLE.

ROZWIJANIE WYOBRAŹNI DZIECKA SPRAWIA CZASEM NAWET ŻE STAJE SIĘ REZOLUTNE.

WYOBRAŹNIA JEST CZASEM WAŻNYM KRYTERIUM PREDYSPOZYCJI DO NIEKTÓREGO KSZTAŁCENIA TEGO RACZEJ ATRAKCYJNEGO DLATEGO ZWRACAM NA TO SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ TEŻ WŚRÓD MŁODZIEŻY.

MAŁE DZIECKO MA CAŁKIEM INNĄ WYOBRAŹNIĘ NIŻ DOROSŁY ORAZ INACZEJ SPOSTRZEGA NIEKTÓRE RZECZY.

PREDYSPOZYCJE DO NIEKTÓRYCH TALENTÓW CZASEM KSZTAŁTUJĄ SIĘ JUŻ W DZIECIŃSTWIE A POTEM BYWA CZASEM ZA PÓŹNO.

WARTO CZASEM ZAPLANOWAĆ ORAZ POSŁAĆ DZIECKO NA TAKIE KSZTAŁCENIE GDZIE ROZWINIE SIĘ INTELEKTUALNIE BĘDZIE MIEĆ KONTAKT Z RÓWIEŚNIKAMI SZLIFUJĄC KUNSZT TALENTU I RODZICE NIE MUSZĄ SIĘ ZBYTNIO MARTWIĆ.

RODZICE NIE ZAWSZE ROZUMIEJĄ POTRZEBY INTELEKTUALNE DZIECKA.

GORZEJ JAK JAKIEŚ OSOBY SPECJALNIE BLOKUJĄ DOSTĘP DO NAUKI ORAZ UNIEMOŻLIWIAJĄ ROZWÓJ.

 

NAWET JEŚLI ZDARZA SIĘ ŻE MŁODZIEŻ NIE CHCE WCZEŚNIE ZMIENIAĆ PIELUCH I BYĆ RODZICAMI TO NIE OZNACZA ŻE MUSI POZOSTAĆ OBOJĘTNA NA SYTUACJĘ DZIECI NA ŚWIECIE I NIE TYLKO TĄ EKSTREMALNĄ.

UWRAŻLIWIANIE DZIECI NA NIEDOLĘ ICH RÓWIEŚNIKÓW TAKŻE JEST POTRZEBNE.

DZIECKO SZCZEGÓLNIE MAŁE CZĘSTO BYWA NA KOGOŚ ZDANE BO O WIELU RZECZACH DECYDUJĄ DOROŚLI.

MAŁE DZIECI SOBIE NIE PORADZĄ BEZ OPIEKI. MŁODZIEŻ TAKIEJ OPIEKI TEŻ POWINNA SIĘ UCZYĆ I MIEĆ JAKIŚ OGLĄD.

CIERPIĄCYCH DZIECI NA ŚWIECIE JEST BARDZO DUŻO TAKŻE TYCH MAŁYCH KTÓRE SOBIE NIE PORADZĄ SAME.

KONFRONTACJA INTELEKTUALNA Z DZIEĆMI NAWET GDY ODBYWA SIĘ POPRZEZ ZABAWĘ ORAZ PRZEMYCANIE INTERESUJĄCYCH WARTOŚCI I NIEKTÓRYCH UMIEJĘTNOŚCI POWINNY ZAPEWNIĆ DAWKĘ RADOŚCI.

TO PAPIEŻ JAN PAWEŁ II ZWRACAŁ UWAGĘ NA RADOŚĆ DZIECI GDY RYSOWAŁA SIĘ NA ICH TWARZACH.

 

RADOŚĆ ŻYCIA JEST TYM CO CZŁOWIEK CHCE OCALIĆ.

NIEJEDNOKROTNIE PO NIEKTÓRYCH ROZMOWACH CZUJE SIĘ CZŁOWIEK ŹLE GDY NISZCZY SIĘ RADOŚĆ ŻYCIA CZŁOWIEKA ORAZ GODNOŚĆ LUDZKĄ.

TO JAK CZŁOWIEK WYSILA SIĘ ŻEBY POPRAWIĆ CZYJEŚ SAMOPOCZUCIE ORAZ PODTRZYMAĆ NA DUCHU NISZCZĄ TACY LUDZIE.

 

 

ZDARZAŁO SIĘ ŻE NA FESTIWALACH TYPU WOODSTOCK WYSTĘPOWALI KSIĘŻA KTÓRZY CZĘSTO OBWAROWYWANI BYLI KARAMI KOŚCIELNYMI.

WKOŃCU CHYBA DUCHOWIEŃSTWO WYSTRASZYŁO SIĘ.

KTO WIĘC ZBLIŻY DO BOGA PRZYJEŻDŻAJĄCĄ TAM MŁODZIEŻ KTÓRA PRZECIEŻ TEŻ CZĘSTO TWORZY RODZINY.

NIE JEST POWIEDZIANE ŻE TA MŁODZIEŻ JEST PRZECIWKO KOŚCIOŁOWI ORAZ ŻE JEST ZAMKNIĘTA NA JAKIEŚ SENSOWNE WSKAZÓWKI.

FAKT ŻE DIALOG WYMAGA WTEDY WIĘCEJ AKCEPTACJI ALE TA MŁODZIEŻ TEŻ MYŚLI.

SZTYWNIACTWO TUTAJ NIE ZNAJDZIE NAPEWNO APROBATY ALE SĄ LUDZIE KTÓRYCH TA MŁODZIEŻ TEŻ OBCHODZI.

 

 

SĄ LUDZIE Z KTÓRYMI CZASEM KONWERSUJE SIĘ INTELEKTUALNIE ALE SĄ TEŻ TACY KTÓRZY JUŻ NA WSTĘPIE MÓWIĄ ŻE NIE BĘDĄ NA DANY TEMAT ROZMAWIALI BO PO PROSTU ICH TO NIE OBCHODZI ORAZ GŁĘBSZEJ ANALIZY PROBLEMU NAJPRAWDOPODOBNIEJ NIE ZROZUMIEJĄ I NIE WIDZĄ W JAKIMŚ ROZWAŻANIU SENSU BO WOLĄ SOBIE NP. OGLĄDAĆ TELEWIZJĘ NIŻ ROZMAWIAĆ.

MAJĄC PODEJŚCIE WYDAJĄCE SIĘ BARDZIEJ KONKRETNE CHCĄ UTRZYMAĆ JAKĄŚ SPOŁECZNOŚĆ W RYZACH ORAZ CHCĄ STOSOWAĆ JAKIEŚ ZASADY TAK JAK IM TO WYCHODZI ALE TO NIE ZAWSZE JEST BEZPIECZNE.

 

 

JEŻELI PEWNA WIZJA JEST OPARTA MIĘDZY INNYMI O METODY KSZTAŁCENIA ORAZ O WSPÓŁPRACĘ NIEKTÓRYCH MIEJSC GDZIE KSZTAŁCI SIĘ MŁODZIEŻ SĄ TO MIĘDZY INNYMI NIEKTÓRE INTERESUJĄCE INFORMACJE POZBIERANE W WYNIKU ROZMÓW ORAZ OBSERWACJI ALE TO JEST TEŻ RODZAJ WIEDZY KTÓRY MŁODZIEŻ NABYWA - TO JEST TEŻ OCALENIE NIEKTÓRYCH METOD.

UKSZTAŁTOWANIE SUMIENIA LEKARZA BĘDZIE LEPSZE GDY DOŚWIADCZY TEŻ TAKIEGO PODEJŚCIA DO MŁODZIEŻY KTÓRE OBIJA SIĘ O INNE KRYTERIA NIŻ MEDYCZNE I KTÓRYCH GDZIEŚ DOŚWIADCZALI NP. ICH RÓWIEŚNICY ROZWIJAJĄC JAKIEŚ CECHY KTÓRE POMOGŁA UZYSKAĆ PEWNA NAUCZYCIELKA NP. SKUPIAJĄC SIĘ NAD UCZNIEM ORAZ PROWADZĄC JAKĄŚ ROZMOWĘ I SZLIFUJĄC JAKIŚ TALENT NP. EMISJĘ GŁOSU.

MŁODZIEŻ WYCHODZĄCA SPOD RĘKI TEJ NAUCZYCIELKI NABYWAŁA JAKICHŚ WSPÓLNYCH CECH - ZE WZGLĘDU TEŻ NA SPOSÓB I CZASEM TEMATYKĘ ROZMÓW ORAZ NA PRZEKAZANE UMIEJĘTNOŚCI MŁODZIEŻ UPOMINAŁA SIĘ O TĄ NAUCZYCIELKĘ.

 

PANI ERYKA TEŻ ZASŁUGUJE NA UWAGĘ I TO BARDZO DUŻĄ.

TO CO ROBIŁA ORAZ TO CO ROBI PANI ERYKA JEST INTERESUJĄCE.

PANI ERYKA ZAWSZE ŚWIETNIE DOGADYWAŁA SIĘ Z MŁODZIEŻĄ CO POWIEDZIAŁA I UCZY TEŻ DZIECI A NIE JEST LEKARZEM.

POZIOM PANI ERYKI JEST DOŚĆ WYSOKI I PANI ERYKA JEST PROSTOLINIJNA.

PANI ERYKA KOLEKCJONUJE NIEKTÓRĄ SWOJĄ WSPÓŁPRACĘ Z MŁODZIEŻĄ - ZBIORY SĄ NAPRAWDĘ OGROMNE. PRACA PANI ERYKI NIE MOŻE PÓJŚĆ W NIEPAMIĘĆ.

PANI ERYKA TEŻ PISAŁA SWOJE PIOSENKI ORAZ UKŁADAŁA SCENARIUSZE.

WSPÓŁPRACA NP. Z AKTORAMI BY PODSZKOLIĆ MŁODZIEŻ CZY TEATREM GDY ODBYWAŁY SIĘ TAM PRZEDSTAWIENIA MŁODZIEŻY WEDŁUG SCENARIUSZY PANI ERYKI.

Ś. P. PAN OTOKAR BALCY Z KTÓRYM PANI ERYKA NIEJEDNOKROTNIE WSPÓŁPRACOWAŁA POWIEDZIAŁ KIEDYŚ ŻE TYLKO ON WIE ILE PANI ERYKA ZROBIŁA.

WSPÓŁCZEŚNIE KSZTAŁCENI LUDZIE NIE DORÓWNUJĄ POZIOMEM PANI ERYCE WIĘC NOWOCZESNOŚĆ NIE ZAWSZE NIESIE TE DOBRE WARTOŚCI.

PANI ERYKA POWIEDZIAŁA KIEDYŚ ŻE OTRZYMAŁA SOLIDNE WYKSZTAŁCENIE.

PANI ERYKA MA JUŻ PONAD 70 LAT.

 

 

 

MŁODZIEŻ MEDYCZNA NIE JEST JEDYNĄ MŁODZIEŻĄ DO KSZTAŁCENIA ORAZ NABYWA TEŻ NIEKTÓRYCH ZŁYCH CECH KTÓRYCH MNIEJ NABĘDZIE MŁODZIEŻ NIEMEDYCZNA.

 

TO JAKIE CECHY REPREZENTUJĄ LEKARZE W DUŻEJ MIERZE WPŁYWA NA SPOŁECZEŃSTWO BO TO LEKARZE CZĘSTO W PEWNEJ MIERZE DECYDUJĄ O ZDROWIU LUDZI RÓŻNYCH PROFESJI A LEKARZE CZĘSTO NIE SĄ NA TYLE WSZECHSTRONNI I MIĘDZY INNYMI POGŁĘBIAJĄ STEREOTYPY.

BRAK NIEKTÓREJ WIEDZY SZCZEGÓLNIE TEJ O RELACJACH SPRAWIA IŻ ROŚNIE TENDENCJA DO POUCZANIA A PRZECIEŻ PANUJE DEMOKRACJA.

 

 

TO ŻE SIĘ WYMAGA OD MŁODZIEŻY GRZECZNOŚCI TO TAK BYŁO PRAKTYKOWANE W PEWNYM MIEJSCU I CZASEM NIE ROZUMIANE PRAWIDŁOWO.

 

TO ŻE W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ ODBYWAJĄ SIĘ SPOTKANIA INTELIGENCJI MIĘDZY INNYMI PRACOWNIKÓW Z RÓŻNYCH OŚRODKÓW AKADEMICKICH Z OSOBAMI Z HIERARCHI KOŚCIELNEJ ORAZ OSOBAMI Z OŚRODKA KATOLICKIEGO KSZTAŁCĄCEGO MŁODZIEŻ DOROSŁĄ ALE TEŻ MŁODSZĄ KTÓRE TO OSOBY SĄ GOSPODARZAMI TAKICH SPOTKAŃ TEŻ TO NIE JEST GŁUPIE.

OSOBY PRZYKŁADAJĄCE WAGĘ DO PRZEMYCANIA NIEKTÓRYCH DÓBR KULTURALNYCH ROBIŁY TAK ŻEBY MŁODZIEŻ UBOGACAŁA TAKIE SPOTKANIA NP. PROGRAMEM ARTYSTYCZNYM A PONIEWAŻ BYŁO TO PRZY OKAZJI ŚWIĄT ŚPIEWAŁO SIĘ TAKŻE WSPÓLNIE KOLĘDY PRZY AKOMPANIAMENCIE PIANINA ZATEM PODTRZYMYWANO TRADYCJĘ. MŁODZIEŻ ZOSTAJĄC NA WSPÓLNYM ALE SMACZNYM POSIŁKU TEŻ SIĘ TROCHĘ POINTEGROWAŁA.

PRZY RÓŻNYCH OFICJALNYCH OKAZJACH NIEJEDNOKROTNIE JAKIEŚ ELEMENTY ARTYSTYCZNE SIĘ OBOWIĄZKOWO ZNAJDOWAŁY BY PODTRZYMYWAĆ NIEKTÓRE WARTOŚCI KULTURALNE.

TO INTEGRACJA NIE TYLKO MŁODZIEŻY ALE TAKŻE ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO ORAZ NAMIASTKA NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY KTÓRA NIEJEDNOKROTNIE W JAKICHŚ PRZEDSIĘWZIĘCIACH OWOCOWAŁA.

NIEJEDNOKROTNIE W JAKIEŚ DZIAŁALNOŚCI SĄ SPORE PLUSY ALE SĄ TEŻ MINUSY I TEŻ CZASEM NIEBEZPIECZNE W PODEJŚCIU ALE PRZY NAWIĄZANIU NIEKTÓREJ WSPÓŁPRACY Z PEWNOŚCIĄ TYCH MINUSÓW BYŁOBY MNIEJ ORAZ SPRAWY MŁODZIEŻY BY BYŁY BARDZIEJ ZADBANE.

PODEJŚCIE UCZĄCE DEMOKRACJI ORAZ ZDROWYCH RELACJI JEST NIEZMIERNIE POTRZEBNE.

NIEKTÓRE MIEJSCA NIE POTRAFIĄ SIĘ ZAREKLAMOWAĆ POPRZEZ ODPOWIEDNI WIZERUNEK I TRUDNO TO CZASEM PRZEŁAMAĆ.

 

INTEGRACJA MŁODZIEŻY W NIEKTÓRYCH MIEJSCACH BYWA SILNIEJSZA LUB MNIEJ SILNA A KSZTAŁTOWANIE WRAŻLIWOŚCI NA RÓŻNE RZECZY TAKŻE MA ZNACZENIE.

BY KSZTAŁCIĆ FAJNYCH DOBRYCH MŁODYCH LUDZI TO TRZEBA PODTRZYMAĆ NIEKTÓRE WARTOŚCI POTRAKTOWAĆ NA SERIO OCALIĆ NIEKTÓRE DOŚWIADCZENIA TAK BY Z OŚRODKÓW AKADEMICKICH NIEKTÓRE RZECZY WYPŁYWAŁY DO LUDZI A NIE TAK ŻE ŚRODOWISKO AKADEMICKIE MIMO ŻE USIŁUJE ZAJMOWAĆ SIĘ MŁODZIEŻĄ TO JEST TAK NAPRAWDĘ W ODDALI.

JEŻELI NIE NASTĄPI WYMIANA DOŚWIADCZEŃ TO TRUDNO BĘDZIE POZBYĆ SIĘ Z RELACJI SPOŁECZNYCH TYCH BRZYDKICH RZECZY TAK TEŻ ŻEBY UCIEKANIE SIĘ DO BEZWZGLĘDNYCH ŚRODKÓW W NIEKTÓRYCH SPOŁECZNOŚCIACH NIE BYŁO UTKWIONE W RELACJACH.

GDY ŚRODOWISKO AKADEMICKIE MILCZY WOBEC NIEKTÓRYCH PROBLEMÓW WTEDY TEŻ TO PRZENOSI SIĘ NA MŁODZIEŻ TAK IŻ TEŻ OMIJANE SĄ NIEKTÓRE SPRAWY ŻE NIEKTÓREGO CIERPIENIA BĘDZIE WIĘCEJ.

KTOŚ KTO NIE MIAŁ STYCZNOŚCI Z NIEKTÓRYMI METODAMI RACZEJ NIE ZASTANOWI SIĘ CZY JAKIEŚ PODEJŚCIE DO MŁODZIEŻY POMOŻE SIĘ ROZWINĄĆ ANI CZY WYCHOWYWANIE MŁODZIEŻY NA TĄ FAJNIEJSZĄ ORAZ BY BYŁA TEŻ DOBRA MA CEL.

 

 

BIORĄC POD UWAGĘ CO W KIERUNKU MŁODZIEŻY ROBIĄ NIEKTÓRE SZKOŁY KATOLICKIE PEWNE RZECZY NIE SĄ WCALE NIENORMALNE.

 

TAM GDZIE KŁADZIE SIĘ NACISK NA PRZEMYCANIE DÓBR KULTURALNYCH TAM MUSZĄ BYĆ NA TO TEŻ JAKIEŚ PIENIĄDZE A CORAZ MNIEJ NAKŁADÓW FINANSOWYCH JEST PRZEZNACZANYCH NA KULTURĘ.

OSÓB STOJĄCYCH NA STRAŻY KULTURY NIE JEST DUŻO ALE SĄ.

 

UZYSKANIE INTEGRACJI ALE NIE BYLE JAKIEJ ALE NAWET TRWAŁEJ JEST KROKIEM W KIERUNKU TEGO IŻ OŚRODKI AKADEMICKIE ZACZNĄ BYĆ BLIŻEJ LUDZI ORAZ WYCHODZIĆ DO NICH.

ŻEBY ZAINTERESOWAĆ LUDZI TO TRZEBA ICH CZYMŚ ZACIEKAWIĆ.

KREWNYCH TEŻ SIĘ CZASEM INTEGRUJE NP. NA IMPREZACH CZY TEŻ ROZMAWIAJĄC O RÓŻNYCH RZECZACH.

PRZYGOTOWANIE TAKIEJ IMPREZY DLA KREWNYCH JEST PRACOCHŁONNE BO M.IN PRZYGOTOWANIE POSIŁKU ZAJMUJE ZAZWYCZAJ DUŻO CZASU.

 

SYTUACJA LUDZI NIE ZAWSZE BYWA IDEALNA ALE SĄ TEŻ TAKIE PRZYPADKI ŻE KTOŚ JEST PRZEŚLADOWANY DOPÓKI ŻYJE JEGO OPRAWCA O CZYM KIEDYŚ WYPOWIEDZIAŁA SIĘ PEWNA PSYCHOLOG A POTEM NAGLE ZDROWIEJE.

STWORZENIE DOBREJ ATMOSFERY OPIERA SIĘ TEŻ O PEWNE INFORMACJE.

 

JEST CZASEM WŚRÓD KREWNYCH OSOBA KTÓRĄ TRZEBA NAMÓWIĆ DO ZINTEGROWANIA SIĘ NP.NA IMPREZIE RODZINNEJ BO WIĘKSZOŚĆ UWAGI SKUPIA NA OBOWIĄZKACH RELIGIJNYCH BO MA POTRZEBĘ DUŻO MODLENIA SIĘ.

JEST TEŻ TAKA WERSJA ŻE ZROBIĆ IMPREZĘ DLA OSÓB CHORYCH CIERPIĄCYCH GŁODNYCH JEST BARDZIEJ BEZINTERESOWNE BO WTEDY NIE MA TO W INTERESIE NP. JEDNOCZENIA KREWNYCH.

INTEGRACJA JEDNAK KREWNYCH JEST WAŻNA ORAZ CO U KOGO Z KREWNYCH SŁYCHAĆ.

 

 

LEKARZE NABIERAJĄ ZŁYCH CECH MIĘDZY INNYMI Z POWODU SYSTEMU PSYCHIATRYCZNEGO ORAZ PODEJŚCIA DO PSYCHIATRI.

W PEWNYM REJONIE FINLANDI STOSUJE SIĘ DUŻO BARDZIEJ PRZYJAZNE PACJENTOM METODY I TO SIĘ WŁAŚNIE NAZYWA OTWARTY DIALOG.

NIEKTÓRZY POLSCY PROMOTORZY OTWARTEGO DIALOGU TEŻ WYPOWIADAJĄ SIĘ W SPOSÓB INTERESUJĄCY MÓWIĄC NP. O SWOICH DOŚWIADCZENIACH CZY NADUŻYCIACH- PEWIEN POLSKI PROFESOR TEŻ O TYM MÓWI PEWNE RZECZY A NIEKTÓRE Z NICH SĄ CIEKAWE.

W PRACY NIEKTÓRYCH TERAPEUTÓW SĄ RZECZY INTERESUJĄCE.

 

 

 

TO ŻE NP. CZYJĄŚ PASJĄ JEST JAKAŚ DZIEDZINA MATEMATYKI TO DUŻA CZĘŚĆ OSÓB SIĘ TYMI ZAGADNIENIAMI NIE ZAJMUJE ALE ODNALEZIENIE SIĘ W RELACJACH TO MÓWIĆ DO LUDZI RZECZY KTÓRE ZNAJDUJĄ OBECNOŚĆ W ICH ŻYCIU.

NIE BĘDĄC NA BIEŻĄCO Z FILMAMI KTÓRE TELEWIZJA POLSKA EMITUJE NP. TYMI TURECKIMI NIE BĘDZIE SIĘ W TEMACIE DO ROZMÓW Z LUDŹMI KTÓRZY TAM DOSTRZEGAJĄ CIEKAWE RZECZY I JEST TO TEMAT OBECNY W ICH MYŚLENIU CZYM SIĘ ZAJMUJĄ.

LUDZIE MAJĄCY POTRZEBĘ RZUCANIA SIĘ NA JAKIEŚ INTELEKTUALNE FALE CZASEM MUSZĄ WYSILIĆ SIĘ BY SPROSTAĆ PROSTYM RELACJOM.

 

BYCIE LIDEREM W KWESTI PRZEWODZENIA RELIGIJNEGO TEŻ JEST OPARTE M.IN O WIZJE.

CHODZI TEŻ O ZAJĘCIE SIĘ SPRAWAMI KOŚCIOŁA I TO TEŻ PEWNA WIEDZA JEST POTRZEBNA.

SĄ RZECZY NA KTÓRE KSZTAŁCENIE MŁODZIEŻY MA DUŻY WPŁYW A MÓWIENIE DO LUDZI TO INNA SPRAWA.

SĄ SYTUACJE JAKBY WYMAGAJĄCE ODDZIELENIA PEWNYCH RZECZY NP. W NIEKTÓREJ PRACY OD POLITYKI.

MÓWIĄC ŻE TO MIĘDZY INNYMI KOBIETY MANIPULOWAŁY HISTORIĄ TO KOŃCZYŁO SIĘ TO CZASEM TAK JAK TO ADOLF HITLER ROBIŁ.

CHODZI O TO BY INGEROWANIE W HISTORIĘ NIOSŁO ZA SOBĄ DOBRE ZMIANY ORAZ BY ROZWÓJ BYŁ W TYM DOBRYM KIERUNKU.

PODCZAS DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ DOCHODZIŁO DO SPOREGO UPODLENIA ALE W OBECNYM ŚWIECIE TEŻ SYTUACJE UPADLAJĄCE SIĘ ZDARZAJĄ A JUŻ SZCZEGÓLNIE W NIEKTÓRYCH REJONACH PLANETY ZIEMI.

 

TO ŻE SIĘ PEWNE RZECZY MÓWI DO LUDZI ORAZ ŻE ZNAJDUJĄ AKCEPTACJĘ TO WCALE NIE MUSI BYĆ ZAWSZE REGUŁĄ.

JEŻELI CZŁOWIEK W JAKIŚ SPOSÓB ROZMAWIA Z MIĘDZY INNYMI Z LUDŹMI ORAZ ICH SOBIE WYCHOWUJE TO NIE ZNACZY ŻE ZAWSZE JEST IDEALNY.

 

CZASEM PROŚCI LUDZIE STARAJĄ SIĘ ALE NP. NIE MYŚLĄ JAK ROZWINĄĆ WYOBRAŹNIĘ ICH DZIECKA ORAZ NP. NIE KUPIĄ DZIECKU PEWNEGO RODZAJU ZABAWEK ANI NIE POŚLĄ NA JAKIEŚ KSZTAŁCENIE BO W KWESTI JAKIEJŚ DZIEDZINY NIE MAJĄ ZA BARDZO POJĘCIA ALBO PRAWIE WOGÓLE.

PEWNE PIOSENKI NP. ŚPIEWANE PRZEZ ZESPÓŁ DZIECIĘCY PROMYCZKI DOBRA SĄ ZNANE RACZEJ TYLKO W POLSCE ALE STANOWIĄ PEWIEN ELEMENT ISTOTNY W ROZWOJU NIE TYLKO POLSKICH DZIECI A TAKŻE JEST TO ELEMENT PEWNEGO STYLU KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

JEŻELI RODZICE NIE SĄ ZORIENTOWANI W KWESTI PEWNEGO STYLU RELIGIJNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH RELIGIJNYCH INFORMACJI TO RACZEJ DZIECIOM NIEKTÓRYCH WARTOŚCI RELIGIJNYCH NIE PRZEKAŻĄ ALE TO NIE ZNACZY TEŻ ŻE DZIECI WOGÓLE NIE MOGĄ OGLĄDAĆ NP. NIEKTÓRYCH RELIGIJNYCH BAJEK KTÓRE SĄ DOŚĆ WARTOŚCIOWE.

CZASAMI RODZICE UWAŻAJĄ ŻE DZIECKU NIEKTÓRE RELIGIJNE RZECZY SZKODZĄ I STANOWIĄ ZAGROŻENIE NP. DLA ICH PSYCHIKI ALBO WYCHOWANIA ALE UDOSTĘPNIENIE DZIECIOM PEWNYCH RZECZY NP. RELIGIJNYCH BAJEK NIE OZNACZA ŻE DZIECI OGLĄDAJĄ TYLKO BAJKI RELIGIJNE BO NP.DUŻA CZĘŚĆ TO INNE BAJKI .

TO ŻE DZIECI MAJĄ STYCZNOŚĆ NP. Z PEWNYMI RELIGIJNYMI RZECZAMI TO JEST TEŻ JAKIŚ ELEMENT W WYCHOWYWANIU DZIECI.

RODZICE CZĘSTO NIE ORIENTUJĄ SIĘ CO NIESIE KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA A SĄ TO TEŻ RZECZY DZIĘKI KTÓRYM DZIECI ODCZUWAJĄ RADOŚĆ.

NP. CHRZEŚCIJAŃSKICH ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH NIE JEST AŻ TAK DUŻO.

ORGANIZOWANIE CO ROKU MIĘDZY INNYMI JASEŁEK DLA DZIECI TAKICH Z ROZMACHEM GDZIE ZAANGAŻOWANE SĄ TEŻ MAŁE DZIECI KTÓRE PRZYCHODZĄ NA PRÓBY Z RODZICAMI WYMAGA TEŻ SPOREGO POLOTU I WŁOŻONEGO CZASU ORAZ CZĘSTO NIE NASTAWIENIA NA ZAROBEK A TO TEŻ JEST PRAKTYKOWANE.

PYTAJĄC KIEDYŚ O PEWNE RZECZY POLICJĘ ODPOWIEDŹ BYŁA TAKA ŻE LUDZIE DOŚĆ CZĘSTO W RELACJACH DO DZIECI STARAJĄ SIĘ BYĆ DOBRZY POMIMO INNYCH LICZNYCH PROBLEMÓW Z KTÓRYMI POLICJA SIĘ ZMAGA.

INNA SPRAWA TO TAKA JAK DZIECI PRZYPILNOWAĆ ŻEBY NIE ZESZŁY NA MARGINES SPOŁECZNY ALE ŻEBY TEŻ NIE POPADŁY W JAKIEŚ SKRAJNOŚCI.

 

MAŁE DZIECI NAWET W RELIGIJNYCH BAJKACH CZASEM DOSTRZEGĄ NP. WILKI KTÓRYCH SIĘ NP.CZASEM BOJĄ JAK SOBIE WSPOMNĄ.

JEŚLI DZIECKU PRZYJDZIE DO GŁOWY ŻE GDZIEŚ SĄ NP. BEBOKI I SIĘ BOI TO WTEDY ZACZYNA TRZYMAĆ SIĘ KURCZOWO DOROSŁEGO.

POMYSŁY TYPU UCZĘ SIĘ LATAĆ TAKŻE CZASEM PRZYCHODZĄ MAŁYM DZIECIOM DO GŁOWY I CHYBA SZCZEGÓLNIE W PEWNYM WIEKU IM NP. O LATANIU CHYBA LEPIEJ NIE MÓWIĆ.

 

JEŚLI MAŁE DZIECKO OGLĄDAŁO NP. BAJKĘ O FATIMIE TO BARDZO WCZEŚNIE DOWIEDZIAŁO SIĘ O PEWNYCH FAKTACH RELIGIJNYCH I TO DOŚĆ DOKŁADNIE NA ILE TO ROZUMIE ORAZ CZY TEGO NIE ZAPOMNI.

PONIEWAŻ BAJKA O FATIMIE W SPRZYJAJĄCY SPOSÓB W PEWNYM OKRESIE ORAZ W NIEKTÓRYCH MOMENTACH SPASOWAŁA DO WYOBRAŹNI PEWNEGO MAŁEGO DZIECKA TO BYŁA TO WTEDY ULUBIONA BAJKA WIELOKROTNIE OGLĄDANA.

GDY TO DZIECKO JUŻ TROCHĘ PODROSŁO TO BYŁY TAKIE MOMENTY ŻE MIAŁO JUŻ INNĄ BAJKĘ O PATRYKU KTÓRĄ WIELOKROTNIE OGLĄDAŁO I TA BAJKA RZECZYWIŚCIE JUŻ PASUJE DO TROCHĘ STARSZEGO DZIECKA.

ALE TO DZIECKO TEŻ LUBIŁO WIELOKROTNIE W PEWNYM WIEKU ORAZ W NIEKTÓRYCH MOMENTACH OGLĄDAĆ NP. BAJKĘ O CALINECZCE.

BYŁO TAK ŻE BAJKA O SMERFACH WYDAWAŁA SIĘ TEMU DZIECKU CHYBA ZA TRUDNA ORAZ SIĘ TĄ BAJKĄ NIEZBYT INTERESOWAŁO ALE GDY TO DZIECKO PODROSŁO TO JUŻ WIE ŻE GARGAMEL W BAJCE POLUJE NA SMERFY I CHCE JE ZJEŚĆ NA KOLACJĘ.

BYŁ TEŻ TAKI OKRES CZASU GDY TO MAŁE DZIECKO BEZ PRZERWY OGLĄDAŁO ORAZ SŁUCHAŁO POKAZANĄ NA YOUTUBE PIOSENKĘ O KACZUSZKACH I SIĘ TEGO DOMAGAŁO.

TEMU DZIECKU TEŻ NIEJEDNOKROTNIE TŁUMACZONO ŻE TRZEBA UMYĆ DUPKĘ.

TO DZIECKO SIĘ CZASEM ZAMYKA W ŁAZIENCE ŻEBY NIKT NIE PODGLĄDAŁ JAK SIKA.

TO DZIECKO JAK BYŁO MNIEJSZE TO MIAŁO PODPÓRKĘ POD NÓŻKI JAK SIADAŁO NA UBIKACJĘ ORAZ SPECJALNĄ NAKŁADKĘ.

 

 

 

NIECH TEŻ OSOBY KONSEKROWANE NIE MÓWIĄ ŻE NIE CHODZĄ DO UBIKACJI BO SĄ AŻ TAK ŚWIĘCI.

WIĘKSZOŚĆ OSÓB KONSEKROWANYCH JEST CHYBA HETEROSEKSUALNYCH.

WIELU OSOBOM KONSEKROWANYM CZĘSTO DALEKIE BYWAJĄ NIEKTÓRE TEMATY BO NP. SKUPIAJĄ SIĘ NA OBOWIĄZKACH RELIGIJNYCH - MIĘDZY INNYMI NA MODLITWIE.

 

 

 

PEWNE DZIECKO POWIEDZIAŁO ŻE JEST JUŻ DUŻE I SIĘ NIE BOI W ODPOWIEDZI NA WĄTPLIWOŚCI ŻE NIEZBYT MIŁE DLA OKA DINOZAURY KUPIONO TEMU DZIECKU BO CHCIAŁO.

 

STRONIĄC OD TAKICH PRZYPADKÓW ŻE DZIECKO NP. WJEDZIE DO TUNELU STRACHÓW I SIĘ POCHORUJE BO SIĘ TAK WYSTRASZY TO INFORMACJA TAKA PRZESTRZEGA.

JAKIEŚ NAGŁE SILNE BODŹCE TEŻ CZASEM BYWAJĄ NIEBEZPIECZNE W TYM ŻE NP. WYWOŁAJĄ PADACZKĘ A TO TEŻ CZĘSTO LUDZIE NIE ZDAJĄ SOBIE SPRAWY.

 

 

PEWIEN ZNANY ZMARŁY NIE TAK DAWNO KSIĄDZ ONKOCELEBRYTA O KTÓRYM DZIENNIKARZ BĘDĄCY REDAKTOREM PORTALU DEON PISZE W KSIĄŻCE ŻE O NIEKTÓRYCH SPRAWACH MÓWIŁ BEZ NIEPOTRZEBNEGO PATOSU BYWAŁ ZŁOŚLIWY NIE CIERPIAŁ KOŚCIELNEGO SZTYWNIACTWA NIE SPINAŁ SIĘ PEŁEN NATURALNEGO LUZU ŻARTOWAŁ ( I TO JAK ) O NIEKTÓRYCH UGRUPOWANIACH MŁODZIEŻOWYCH TYPU OAZA WYPOWIADAŁ SIĘ KRYTYCZNIE JEDNAK JEGO ŻYCIEM SIĘ SPORO OSÓB INTERESOWAŁO I CHYBA DO NIEKTÓRYCH POTRAFIŁ W JAKIŚ SPOSÓB PRZEMÓWIĆ-BYŁY RZECZY KTÓRE TRAKTOWAŁ POWAŻNIE -OPISANY JEST ŻE NIE BYŁ LEKKODUCHEM.

W KSIĄŻCE OPISUJE ŻE POSTRZEGAŁ KIEDYŚ BISKUPÓW KTÓRZY BIERZMOWALI ŻE ROBIĄ PEWNE RZECZY EWIDENTNIE NA ODWAL.

BYŁ TEŻ KIEDYŚ MIĘDZY INNYMI KATECHETĄ W TECHNIKUM Z DOŚĆ TRUDNĄ MŁODZIEŻĄ.

MAJĄC CZASEM DO CZYNIENIA Z LUDŹMI NP. MOCNO NAKRĘCONYMI SEKSUALNIE -HOMOSEKSUALISTĄ CZĘSTO ZDRADZAJĄCYM SWOJEGO PARTNERA STARAŁ SIĘ BY POPRAWIAŁ SIĘ PEWNEGO RODZAJU ETAPAMI.

 

 

SPOTYKAJĄC SIĘ Z OPINIĄ PEWNEJ MŁODEJ OSOBY ŻE KIM BY BYŁA BEZ TEGO IŻ KSIĄDZ FRANCISZEK BLACHNICKI ROZWINĄŁ RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE NIEKTÓRA MŁODZIEŻ SIĘ W OAZIE ODNAJDUJE.

 

 

CHOCIAŻ PEWNE RZECZY NIE ZALEŻĄ OD WYKSZTAŁCENIA TO POZIOM WYEDUKOWANIA OSÓB KONSEKROWANYCH JEST BARDZO RÓŻNY I MÓWIĄ RÓŻNE RZECZY A NIEKTÓRE OSOBY KONSEKROWANE SĄ NP. PO TECHNIKUM CHOCIAŻ TO NIE MA WPŁYWU NA INTELIGENCJĘ ORAZ POSIADANĄ WIEDZĄ ALE TAM CZASEM JAKBY NIEKIEDY BRAKUJE NIEKTÓREJ WIEDZY MIĘDZY INNYMI HUMANISTYCZNEJ.

 

BYWA I TAK ŻE NIEKTÓRA WIEDZA PODKUSZA DO PEWNYCH RZECZY ALBO SPRAWIA ŻE LUDZIE ŻYJĄ W JAKIMŚ STYLU.

 

BYWA I TAK ŻE KTOŚ NIE WIE CO OSOBA SOBIE MYŚLI.

SĄ TAKIE SPRAWY W KTÓRYCH CZŁOWIEK UCIEKNIE SIĘ DO PEWNYCH SPOSOBÓW.

 

 

 

IZABELA PLEWIK.

Created with WebWave CMS